LeetCode3 : 无重复字符的最长子串长度

版权声明:转载记得署名哦~O3O https://blog.csdn.net/AFishhhhhh/article/details/79980437

class Solution {
    public int lengthOfLongestSubstring(String s) {
        String res = "0";
        int max,i,j;
        char ch;
        max=1;


        for(i=0;i<s.length();i++){
            ch = s.charAt(i);
            for(j=0;j<res.length();j++){
                if(res.charAt(j) == s.charAt(i)){
                    if(res.length()-1 > max){
                        max = res.length()-1;
                    }
                    res = "0";
                    break;
                }
            }
            res = res + ch;
        }
        return max;
    }
}

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
  • 广告
  • 抄袭
  • 版权
  • 政治
  • 色情
  • 无意义
  • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试