Python(二):装饰器

原文链接:https://www.cnblogs.com/huangjm263/p/8136387.html

装饰器的本质:一个闭包函数

装饰器的功能:在不修改原函数及其调用方式的情况下对原函数功能进行扩展


import time
def func1(): #被装饰的函数
  print('in func1')
def timmer(func): #装饰器函数
  def inner():
    start = time.time()
    func()
    end = time.time()
    print(end - start)    
  return inner
func1 = timmer(func1)
func1()


import time
def timmer(func): #装饰器函数
  def inner():
    start = time.time()
    func()
    end = time.time()
    print(end - start)
  return inner
@timmer  #语法糖  @装饰器函数名  #==> func1 = timmer(func1)
def func1(): #被装饰的函数
  print('in func1')
func1()
import time
def timmer(func):
  def inner(m):
    start = time.time()
    func(m)
    end = time.time()
    print(end - start)
  return inner
@timmer #===>func1 = timmer(func1)
def func1(a):
  print(a)
func1(5)

import time
def timmer(f): #装饰器函数
  def inner():
    start = time.time()
    ret = f()  #被装饰的函数
    end = time.time()
    print(end - start)
    return ret
  return inner
@timmer        #语法糖  @装饰器函数名
def func():       #被装饰的函数
  time.sleep(0.1)
  print('hello world')
  return '新年好'
# func = timmer(func)
ret = func()
print(ret)


没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试

关闭