JavaScript字符串去重的四种方法

版权声明:在保留作者及本博客链接的情况下,可以尽情转载! https://blog.csdn.net/Admin_yi/article/details/54925440

方法一:for遍历

function quchong1(str){
	var newStr="";
	var flag;
	for(var i=0;i<str.length;i++){
		flag=1;
		for(var j=0;j<newStr.length;j++){
			if(str[i]==newStr[j]){
				flag=0;
				break;
			}
		}
		if(flag)  newStr+=str[i];
	}
	return newStr; 
}

方法二:indexOf(无兼容问题)
function quchong2(str){
	var newStr="";
	for(var i=0;i<str.length;i++){
		if(newStr.indexOf(str[i])==-1){
			newStr+=str[i];
		}
	}
	return newStr;
}
方法三:search()方法

function quchong3(str){
	var newStr="";
	for(var i=0;i<str.length;i++){
		if(newStr.search(str[i])==-1)	
		newStr+=str[i];	
		
	}
	return newStr;
}
方法四:对象属性

function quchong4(str){
	var obj={};
	var newStr="";
	for(var i=0;i<str.length;i++){
		if(!obj[str[i]]){
			newStr+=str[i];
			obj[str[i]]=1;
		}
	}
	return newStr;
}阅读更多

没有更多推荐了,返回首页