[HNOI2018]道路(DP)

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/DSL_HN_2002/article/details/79959314

Description

咕咕咕。。。

Solution

f[u][i][j]表示根节点到u一共经过了i条未修的铁路,j条未修的公路。
u是叶子节点,那么

f[u][i][j]=ci(ai+x)(bi+y)

否则
f[u][i][j]=min(f[lson][i][j]+f[rson][i][j+1],f[lson][i+1][j]+f[rson][i][j])

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

typedef long long lint;
const int maxn = 20005;

int n, a[maxn], b[maxn], c[maxn], ch[maxn][2];

lint f[maxn * 2][41][41];
int depa[maxn * 2], depb[maxn * 2];

void dfs(int u)
{
  if (u > n) {
    for (int i = 0; i <= depa[u]; ++i)
      for (int j = 0; j <= depb[u]; ++j)
        f[u][i][j] = (lint)c[u - n] * (a[u - n] + i) * (b[u - n] + j);
    return ;
  }
  depa[ch[u][0]] = depa[u] + 1;
  depb[ch[u][0]] = depb[u];
  dfs(ch[u][0]);

  depa[ch[u][1]] = depa[u];
  depb[ch[u][1]] = depb[u] + 1;
  dfs(ch[u][1]);

  for (int i = 0; i <= depa[u]; ++i)
    for (int j = 0; j <= depb[u]; ++j)
      f[u][i][j] = min(f[ch[u][0]][i][j] + f[ch[u][1]][i][j + 1], f[ch[u][0]][i + 1][j] + f[ch[u][1]][i][j]);
}

int main()
{
  scanf("%d", &n);
  for (int x, y, i = 1; i < n; ++i) {
    scanf("%d%d", &x, &y);
    if (x < 0) x = -x + n;
    if (y < 0) y = -y + n;
    ch[i][0] = x; ch[i][1] = y;
  }

  for (int i = 1; i <= n; ++i) 
    scanf("%d%d%d", &a[i], &b[i], &c[i]);

  dfs(1);

  printf("%lld\n", f[1][0][0]);

  return 0;
}
阅读更多

没有更多推荐了,返回首页