BZOJ1441 裴蜀定理

比较简单的一个裴蜀定理题

即使不知道裴蜀定理

你也肯定理解裴蜀定理的原理

然后凭着感觉就可以得到答案应该是这几个数的最大公因数

其实和扩展欧几里得一个道理

AC代码:

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef long long ll;
ll gcd(ll a,ll b){
  return b == 0 ? a : gcd(b,a % b);
}
int main(){
  ll n;
  cin>>n;
  ll ans,x;
  cin>>ans;
  ans=abs(ans);
  for(int i=2;i<=n;++i){
    cin>>x;
    x=abs(x);
    ans=gcd(ans,x);
  }
  cout<<ans<<endl;
}


阅读更多

没有更多推荐了,返回首页