bzoj5168&5029: [HAOI2014]贴海报(线段树)

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/Hanks_o/article/details/79979267

题目传送门
5029一样

解法:
离散化。
覆盖段。

代码实现:

#include<cstdio>
#include<cstring>
#include<cstdlib>
#include<iostream>
#include<algorithm>
#include<queue>
#include<cmath>
using namespace std;
struct node {int l,r,lc,rc,c,lazy;}tr[1100000];int trlen;
void bt(int l,int r) {
  int now=++trlen;tr[now].l=l;tr[now].r=r;tr[now].lc=tr[now].rc=-1;tr[now].c=tr[now].lazy=0;
  if(l<r) {int mid=(l+r)/2;tr[now].lc=trlen+1;bt(l,mid);tr[now].rc=trlen+1;bt(mid+1,r);}
}
void update(int now) {
  int lc=tr[now].lc,rc=tr[now].rc;if(lc==-1)return ;
  tr[lc].c=tr[rc].c=tr[lc].lazy=tr[rc].lazy=tr[now].c;tr[now].lazy=0;
}
void change(int now,int l,int r,int k) {
  if(tr[now].lazy!=0)update(now);
  if(tr[now].l==l&&tr[now].r==r){tr[now].c=tr[now].lazy=k;return ;}
  int lc=tr[now].lc,rc=tr[now].rc,mid=(tr[now].l+tr[now].r)/2;
  if(r<=mid)change(lc,l,r,k);else if(l>mid)change(rc,l,r,k);
  else {change(lc,l,mid,k);change(rc,mid+1,r,k);}
  if(tr[lc].c==tr[rc].c)tr[now].c=tr[lc].c;else tr[now].c=-1;
}
bool v[110000];
void find_sum(int now) {
  if(tr[now].lazy!=0)update(now);
  if(tr[now].c!=-1) {v[tr[now].c]=true;return ;}
  if(tr[now].lc==-1)return ;
  find_sum(tr[now].lc);find_sum(tr[now].rc);
}
struct edge {int x,id;}a[210000];int s[210000];
bool cmp(edge n1,edge n2) {return n1.x<n2.x;}
int main() {
  int n,m;scanf("%d%d",&n,&m);
  for(int i=1;i<=2*m;i++) {scanf("%d",&a[i].x);a[i].id=i;}
  sort(a+1,a+1+2*m,cmp);int tot=0;a[0].x=-1;
  for(int i=1;i<=2*m;i++) {
    if(a[i].x!=a[i-1].x) {tot++;if(a[i].x!=a[i-1].x+1)tot++;}s[a[i].id]=tot;
  }
  trlen=0;bt(1,tot);
  for(int i=1;i<=m;i++) change(1,s[2*i-1],s[2*i],i);
  memset(v,false,sizeof(v));find_sum(1);int ans=0;
  for(int i=1;i<=m;i++)if(v[i]==true)ans++;printf("%d\n",ans);
  return 0;
}

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试

关闭