js增加移除替换数组里的某个元素

前端 专栏收录该内容
15 篇文章 0 订阅

js删除数组里的某个元素

//删除起始下标为1,长度为1的一个值(len设置1,如果为0,则数组不变)
删除起始下标为1,长度为1的一个值(len设置1,如果为0,则数组不变)
 var arr = ['a','b','c','d'];
 arr = ['a','b','c','d'];
 arr.splice(1,1);
 
<span style="color:#aa5500">//['a','c','d']; </span>
<span style="color:#aa5500">//删除起始下标为1,长度为2的一个值(len设置2)</span>

 var arr2 = ['a','b','c','d']
 arr2 = ['a','b','c','d']
 arr2.splice(1,2);
 console.log(arr2); 
<span style="color:#aa5500">//['a','d']</span>
替换

<span style="color:#aa5500">//替换起始下标为1,长度为1的一个值为‘ttt’,len设置的1</span>
 var arr = ['a','b','c','d'];
 arr = ['a','b','c','d'];
 arr.splice(1,1,'ttt');
  
<span style="color:#aa5500">//['a','ttt','c','d'] </span>
 var arr2 = ['a','b','c','d'];
 arr2 = ['a','b','c','d'];
 arr2.splice(1,2,'ttt');
 console.log(arr2);       
  
<span style="color:#aa5500">//['a','ttt','d'] 替换起始下标为1,长度为2的两个值为‘ttt’,len设置的1</span>
添加 ----  len设置为0,item为添加的值:
 var arr = ['a','b','c','d'];
 arr = ['a','b','c','d'];
 arr.splice(1,0,'ttt');
<span style="color:#aa5500">//['a','ttt','b','c','d'] 表示在下标为1处添加一项'ttt'</span>

 • 0
  点赞
 • 2
  评论
 • 4
  收藏
 • 一键三连
  一键三连
 • 扫一扫,分享海报

©️2021 CSDN 皮肤主题: 编程工作室 设计师:CSDN官方博客 返回首页
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值