bzoj1312 Neerc2006 Hard Life(01规划+最小割)

版权声明:转载附上原文地址即可~欢迎各位神犇来虐~ https://blog.csdn.net/Icefox_zhx/article/details/80347861

求最大密度子图,子图密度定义为边数/点数。
01规划,我们二分答案mid,如果E/V>mid,那么有EVmid>0
于是我们可以把每条边看做一个点,点权为1,每个点点权为-mid,选了一条边必须选这条边的两个端点。
那么就是求一个最大权闭合子图,看他是否>0。
最小割即可。注意此题要输出最多点数,要从S开始搜可以搜到的点。
所有表示原来点的点不能访问到就代表这个点被选了。
复杂度O(lognmxflow(n+m))

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
#define ll long long
#define inf 0x3f3f3f3f
#define N 1111
#define eps 1e-8
inline char gc(){
  static char buf[1<<16],*S,*T;
  if(S==T){T=(S=buf)+fread(buf,1,1<<16,stdin);if(T==S) return EOF;}
  return *S++;
}
inline int read(){
  int x=0,f=1;char ch=gc();
  while(ch<'0'||ch>'9'){if(ch=='-')f=-1;ch=gc();}
  while(ch>='0'&&ch<='9') x=x*10+ch-'0',ch=gc();
  return x*f;
}
int n,m,h[N],num=1,cur[N],lev[N],T=1110;
struct edge{
  int to,next;double val;
}data[7000];
inline void add(int x,int y,double val){
  data[++num].to=y;data[num].next=h[x];h[x]=num;data[num].val=val;
  data[++num].to=x;data[num].next=h[y];h[y]=num;data[num].val=0;
}
inline bool bfs(){
  queue<int>q;memset(lev,0,sizeof(lev));
  q.push(0);lev[0]=1;
  while(!q.empty()){
    int x=q.front();q.pop();
    for(int i=h[x];i;i=data[i].next){
      int y=data[i].to;if(lev[y]||data[i].val<=eps) continue;
      lev[y]=lev[x]+1;if(y==T) return 1;q.push(y);
    }
  }return 0;
}
inline double dinic(int x,double low){
  if(x==T) return low;double tmp=low;
  for(int &i=cur[x];i;i=data[i].next){
    int y=data[i].to;if(lev[y]!=lev[x]+1||data[i].val<=eps) continue;
    double res=dinic(y,min(tmp,data[i].val));
    if(res<=eps) lev[y]=0;else data[i].val-=res,data[i^1].val+=res,tmp-=res;
    if(tmp<=eps) return low;
  }return low-tmp;
}
inline bool jud(double mid){
  num=1;double res=0;
  for(int i=1;i<=n;++i) data[++num].val=mid,data[++num].val=0;
  for(int i=1;i<=m;++i) data[++num].val=1,data[++num].val=0,
  data[++num].val=1,data[++num].val=0,data[++num].val=1,data[++num].val=0;
  while(bfs()){
  memcpy(cur,h,sizeof(h));res+=dinic(0,inf);}
  return m-res>eps;
}
int main(){
// freopen("a.in","r",stdin);
  n=read();m=read();if(!m){puts("1");return 0;}
  for(int i=1;i<=n;++i) add(i,T,0);
  for(int i=1;i<=m;++i){
    int x=read(),y=read();add(0,i+n,1);
    add(i+n,x,1);add(i+n,y,1);
  }double l=0,r=m;
  while(r-l>=1.0/n/n){
    double mid=(r+l)/2;
    if(jud(mid)) l=mid;
    else r=mid;
  }jud(l);int ans=0;bfs();
  for(int i=1;i<=n;++i) if(lev[i]) ++ans;
  printf("%d\n",ans);
  return 0;
}

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试

关闭