[Leecode] 53 - II. 0~n-1中缺失的数字

题目

一个长度为n-1的递增排序数组中的所有数字都是唯一的,并且每个数字都在范围0~n-1之内。在范围0~n-1内的n个数字中有且只有一个数字不在该数组中,请找出这个数字。

限制:1 <= 数组长度 <= 10000

----------------------------------------------------------------------------------------

解法一

看到数组查找,第一反应是 Hash 走起,先都扔进哈希表,再循环一遍看看谁不在。愉快解决 \(^o^)/~

刚要下手,想想觉得不好,数组本身已经是线性有序的,我为什么还要走两个循环?一遍循环最多 n 次就搞定了:

    for(int i=0; i<=nums.length; i++) {
      if(i == nums.length || i<nums[i]) return i;
    }
    return -1;

点击运行:

这么简单?说好的动脑筋呢?我陷入思考,决定再找个花里胡哨的解法,于是想了解法二。

----------------------------------------------------------------------------------------

解法二

考虑考察的是线性表,又是查找类的需求,我想到了二分法查找。作为一个有序数组,二分法简直是量身定做的。

因为只缺一个数字,可以看出数组下标与值的对应关系,一旦对应出现不合理,就可以缩小目标继续查找,这里需要小心数组越界:

    int low = 0;
    int high = nums.length - 1;
    while (low <= high) {
      int mid = (low + high) / 2;
      if (mid >= nums[mid]) {
        if (mid == high) {
          return nums.length;
        }
        low = mid + 1;
      } else {
        if (mid == 0) {
          return 0;
        }
        if (nums[mid] - nums[mid - 1] > 1) {
          return mid;
        }
        high = mid - 1;
      }
    }
    return -1;

执行结果:

----------------------------------------------------------------------------------------

然后去搜索了一下,看到有的大神写的二分查找比我的简洁,再次膜拜大神~~~~~~~~~~

 

附上自己写的测试用例:

  @Test
  void missingNumber() {
    int[] arr1 = {0,1};
    int res1 = MissingNumber.missingNumber(arr1);
    assertEquals(2, res1);

    int[] arr2 = {0,2};
    int res2 = MissingNumber.missingNumber(arr2);
    assertEquals(1, res2);

    int[] arr3 = {1,2};
    int res3 = MissingNumber.missingNumber(arr3);
    assertEquals(0, res3);

    int[] arr4 = {0,1,2,3,5,6};
    int res4 = MissingNumber.missingNumber(arr4);
    assertEquals(4, res4);

    int[] arr5 = {0};
    int res5 = MissingNumber.missingNumber(arr5);
    assertEquals(1, res5);

    int[] arr6 = {1};
    int res6 = MissingNumber.missingNumber(arr6);
    assertEquals(0, res6);
  }

 

©️2020 CSDN 皮肤主题: 大白 设计师:CSDN官方博客 返回首页