http://codeforces.com/problemset/problem/946/A Partition

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/Jack_zhuiyi/article/details/80693383

负数则加入C,正数加入B即可

#include <iostream>
#include <cstdio>
#include <cstdlib>
#include <queue>
#include <algorithm>
#include <cstring>
using namespace std;
typedef long long ll;
#define PI (M_PI)
#define INF (0x3f3f3f3f)
#define MOD (1000000007)
#define EPS (1e-12)
#define MAX (1000000)
#define LEN (MAX+5)
int main()
{
  int n,a,ans = 0;
  cin >> n;
  for(int i = 1;i <= n;++i){
    cin >> a;
    if(a > 0) ans += a;
    else ans -= a;
  }
  cout << ans << endl;
  return 0;
}

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试