js html 点击事件 关于click事件和mouse事件冲突问题,购物车长按快速加,单击单加

2 篇文章 1 订阅

关于click事件和mouse事件冲突问题


今天在写购物车的时候,发现一个小问题,我想要在商品数量加到数据库的总数的时候将增加按钮禁用,刚开始只写一个点击事件,一次一次的点太慢,就想写一个鼠标按下让他快速增加的效果,但是在使用mousedown事件和click事件的时候发生了冲突。解决思路和代码如下:

在定时器中先定义一个值,用来判断按下后的时间,即设置50毫秒的定时器,在每一次执行时让这个值自增一(这个值的大小乘以定时器设置的时间就是要延迟的时间),最后将这个值作为条件,如果大于这个值,则执行程序,未大于返会return。这样就会区分点击和长按。

  //设置定时器
  let time1;
  let time2;
  //给加减按钮添加点击事件
  cliclj();
  function cliclj() {
    $('.jia').click(function(){
    if(datas[$(this).attr('index')].num < datas[$(this).attr('index')].goods_number){
      datas[$(this).attr('index')].num++;
      //将localstorage中的数据重写
      localStorage.setItem('cart',JSON.stringify(datas));
      $(this).parent().find('.buynum').html(datas[$(this).attr('index')].num);
    }else{
      //禁用增加按钮
      $('.jia').prop('disabled');
    }
  })
  }
  //鼠标按下快速加
  $('.jia').on('mousedown',(function(){
      //先将点击事件去掉
      $('.jia').off('click');
      //计数,让按下效果到达2s后开始
      let tt=0;
      time1 = setInterval(()=>{ 
        tt++;
        if(tt>40){
          if(datas[$(this).attr('index')].num < datas[$(this).attr('index')].goods_number){
            datas[$(this).attr('index')].num++;
            $(this).parent().find('.buynum').html(datas[$(this).attr('index')].num);
          }else{
            $('.jia').prop('disabled');
          }
        }else return;
       },50)

  }))
  //鼠标抬起停止
  $('.jia').on('mouseup',(function(){
    clearInterval(time1);
    //将localstorage中的数据重写
    localStorage.setItem('cart',JSON.stringify(datas));
    //再次添加点击事件
    cliclj();
  }))

  clickjian();
  function clickjian() {
    //给减按钮添加点击事件
  $('.jian').click(function(){
    if(datas[$(this).attr('index')].num > 0){
      datas[$(this).attr('index')].num--;
      //将localstorage中的数据重写
      localStorage.setItem('cart',JSON.stringify(datas));
      $(this).parent().find('.buynum').html(datas[$(this).attr('index')].num);
    }else{
      $('.jian').prop('disabled');
    }
  })
  }
  
  //鼠标按下快速减
  $('.jian').on('mousedown',(function(){
      $('.jian').off('click');
      let tt=0;
      time2 = setInterval(()=>{ 
        tt++;
        if(tt>40){
          if(datas[$(this).attr('index')].num > 0){
            datas[$(this).attr('index')].num--;
            $(this).parent().find('.buynum').html(datas[$(this).attr('index')].num);
          }else{
            $('.jian').prop('disabled');
          }
        }else return;
       },50)  
  }))
  //鼠标抬起停止
  $('.jian').on('mouseup',(function(){
    clearInterval(time2);
    //将localstorage中的数据重写
    localStorage.setItem('cart',JSON.stringify(datas));
    clickjian();
}))

购物车页面还未写完,目前的效果图:
在这里插入图片描述

 • 1
  点赞
 • 0
  收藏
  觉得还不错? 一键收藏
 • 0
  评论

“相关推荐”对你有帮助么?

 • 非常没帮助
 • 没帮助
 • 一般
 • 有帮助
 • 非常有帮助
提交
评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值