DP模板

//Dp
int getMinSteps(int object, int floor)
{
  if(object < 1 || floor < 1)
  {
    return 0;
  }
  int (*c)[floor+1] = new int[object+1][floor+1];

  for(int i=1; i<object; i++){
    for(int j=1; j<=floor; j++)
      c[i][j] = j;
  }

  for(int i=2; i<=object; i++)
  {
    for(int j=1; j<floor; j++)
    {
      for(int k=1; k<m; k++)
      {
        c[n][m] = min(c[n][m], max(c[n-1][k-1], c[n][m-k]));
      }
    }
  }
  return c[object][floor];
}

 

 • 0
  点赞
 • 0
  收藏
  觉得还不错? 一键收藏
 • 0
  评论

“相关推荐”对你有帮助么?

 • 非常没帮助
 • 没帮助
 • 一般
 • 有帮助
 • 非常有帮助
提交
评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值