HDU 5521-Meeting(最短路)

题目大意:有N个点,两个人,其中一个人住在点1,另一个人住在点n
有M个点集,集合内的数表示任意两点的距离为dis
现在问,如果两个人要见面,需要最短距离是多少,有哪几个点能被当成见面点

解题思路:分别对两个点进行最短路,但是不能直接最短路,这里有一个问题是,边太多了
其实也不会很多,每个点集只能被松弛一次,因为里面所有的点已经是最短的状态了,理解这个就可以做了

#include <cstdio>
#include <cstring>
#include <algorithm>
#include <queue>
#include <vector>
using namespace std;
typedef long long LL;
const int N = 100010;
const LL INF = 0x3f3f3f3f3f3f3f3f;
vector<int> Set[N];
vector<int> Belong[N];

struct Node {
  LL d;
  int u;
  Node() {}
  Node(LL d, int u): d(d), u(u) {}
  bool operator < (const Node &a) const{
    return d > a.d;
  }
};

int n, m, cas = 1;
int num[N];
bool visNode[N], used[N];
LL d1[N], d2[N], dis[N];

void init() {
  scanf("%d%d", &n, &m);
  for (int i = 1; i <= n; i++)
    Belong[i].clear();
  for (int i = 0; i < m; i++)
    Set[i].clear();

  int t;
  for (int i = 0; i < m; i++) {
    scanf("%lld%d", &dis[i], &num[i]);
    for (int j = 0; j < num[i]; j++) {
      scanf("%d", &t);
      Set[i].push_back(t);
      Belong[t].push_back(i);
    }
  }
}

void Dijkstra(int s, LL *d) {
  priority_queue<Node> Q;
  for (int i = 1; i <= n; i++) d[i] = INF;
  d[s] = 0;
  memset(visNode, 0, sizeof(visNode));  
  memset(used, 0, sizeof(used));
  Q.push(Node(0, s));

  while (!Q.empty()) {
    Node x = Q.top(); Q.pop();
    int u = x.u;
    if (visNode[u]) continue;
    visNode[u] = true;

    for (int i = 0; i < Belong[u].size(); i++) {
      int v = Belong[u][i];
      if (used[v]) continue;
      used[v] = true;
      for (int j = 0; j < num[v]; j++) {
        int vv = Set[v][j];
        if (vv == u) continue;
        if (d[vv] > d[u] + dis[v]) {
          d[vv] = d[u] + dis[v];
          Q.push(Node(d[vv], vv));
        }
      }
    }
  }
}

void solve() {
  Dijkstra(1, d1);
  Dijkstra(n, d2);

  LL ans = INF;
  for (int i = 1; i <= n; i++)
    ans = min(ans, max(d1[i], d2[i]));

  if (ans == INF) printf("Case #%d: Evil John\n", cas++);
  else {
    printf("Case #%d: %lld\n", cas++, ans);
    bool flag = false;
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
      if (ans == max(d1[i], d2[i])) {
        if (flag) printf(" ");
        printf("%d", i);
        flag = true;
      }
    }
    printf("\n");
  }
}

int main() {
  int test;
  scanf("%d", &test);
  while (test--) {
    init();
    solve();
  }
  return 0;
}
展开阅读全文

没有更多推荐了,返回首页