(js)leetcode 15. 三数之和

题目:

给你一个包含 n 个整数的数组 nums,判断 nums 中是否存在三个元素 a,b,c ,使得 a + b + c = 0 ?请你找出所有满足条件且不重复的三元组。

注意:答案中不可以包含重复的三元组。

示例:

给定数组 nums = [-1, 0, 1, 2, -1, -4],

满足要求的三元组集合为:
[
  [-1, 0, 1],
  [-1, -1, 2]
]

思路:

今天写这道题有些曲折,好不容易写完代码点击提交,然后超时了

只好重新换个思路,结果换了之后,每次提交总是不对,只好去看了一下官方的思路,但仍然有错误

最终,我发现,调用js的sort方法有问题,不能直接使用arr.sort(),这样对负数的排序并不是按照大小排的,应该使用arr.sort((a,b)=>{return a-b}

1. 对数组进行排序

2. 从 nums 数组的第一个数开始遍历

3. 将第 i 个数之后的数字进行两两相加组合,判断两数之和是否与第i个数的相反数的值相等

   1)若相等,则添加到结果数组中

   2)若两数相加的结果比第i个数的相反数小,则左边的数往右移一位

   3)否则,右边的数往左移

代码实现:

/**
 * @param {number[]} nums
 * @return {number[][]}
 */
var threeSum = function(nums) {
  nums.sort((a,b)=>{return a-b});
  let res = []
  for (let i = 0; i < nums.length; i++) {
    if (i > 0 && nums[i] === nums[i - 1]) continue;
    let sum = 0 - nums[i];
    let left = i + 1, right = nums.length - 1;
    while (left < right) {
      if (nums[left] + nums[right] == sum) {
        res.push([ nums[i],nums[left],nums[right] ]);
        while (left < right && nums[left] == nums[left + 1]) left++;
        while (left < right && nums[right] == nums[right - 1]) right--;
        left++;
        right--;
      }
      else if (nums[left] + nums[right] < sum) {
        left++;
      }
      else {
        right--;
      }
    }
  }
  return res;
};

运行结果:

 

已标记关键词 清除标记
©️2020 CSDN 皮肤主题: 编程工作室 设计师:CSDN官方博客 返回首页