POJ 3368/RMQ

题目链接

/*
给出一段序列,询问[L,R]区间内最大相同数的个数。
用一个很巧妙地方法,转化成求区间内的最大值的问题。
RMQ维护区间最大值。
MAX处理:
*/
  for(int i=1;i<n;i++)
    {
      if(a[i]==a[i-1])
        d[i]=d[i-1]+1;
      else
        d[i]=1;
    }
/*
给出一个序列,1、1、1、1、2、3、4、5.
长度为8,求[2,8];即{1、1、1、2、3、4、5},暴力求出3,(前三个数相同),然后RMQ[5,8],取两者最大值。
£:说一来麻烦,举个栗子。
*/
#include<cmath>
#include<cstdio>
#include<cstring>
#include<algorithm>
using namespace std;
typedef long long LL;
const int maxn =100000+5;
int a[maxn];
int d[maxn];
int dp[maxn][20];
int n,q;
int l,r;
int RMQ(int l,int r)
{
  int k=log((double)(r-l+1))/log(2.0);//学长的写法,可以的。
  return max(dp[l][k],dp[r-(1<<k)+1][k]);
}
int main ()
{
  while(scanf("%d",&n),n)
  {
    scanf("%d",&q);
    for(int i=0;i<n;i++)
      scanf("%d",&a[i]);
    d[0]=1;
    for(int i=1;i<n;i++)
    {
      if(a[i]==a[i-1])
        d[i]=d[i-1]+1;
      else
        d[i]=1;
    }
    for(int i=0;i<n;i++)
      dp[i][0]=d[i];
    for(int k=1;(1<<k)<=n;k++)
      for(int i=0;i+(1<<k)-1<n;i++)
        dp[i][k]=max(dp[i][k-1],dp[i+(1<<(k-1))][k-1]);
    for(int i=0;i<q;i++)
    {
      scanf("%d%d",&l,&r);
      l--;
      r--;
      if(l>r)
        continue;
      if(l==r)
        printf("1\n");
      else
      {
        int t=l;
        while(t<r&&a[t]==a[t+1])t++;
        int ans=t-l+1;
        if(t==r||t+1==r)
          printf("%d\n",ans);
        else
        {
          printf("%d\n",max(ans,RMQ(t+1,r)));
        }
      }
    }
  }
  return 0;
}
阅读更多
版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/M___er/article/details/52356551
个人分类: 数据结构
想对作者说点什么? 我来说一句

没有更多推荐了,返回首页

不良信息举报

POJ 3368/RMQ

最多只允许输入30个字

加入CSDN,享受更精准的内容推荐,与500万程序员共同成长!
关闭
关闭