c语言中如何返回一个数组函数

版权声明:emmmmm喵喵喵 https://blog.csdn.net/MallowFlower/article/details/80344957


#include <iostream>

using namespace std;
int ac1(int a,int b){
  int maxx,minn;
  maxx=a>b?a:b;
  minn=a<b?a:b;
  if(maxx%minn==0){
    return minn;
  }
  else return ac1(minn,maxx%minn);
}
int * ac(int x,int y,int a[2]);

int main()
{
  int s[2]={0};
  int a,b;
  cin>>a>>b;
  int *p;
  p=ac(a,b,s);
  cout<<ac1(a,b)<<endl;
  cout<<p[0]<<" "<<p[1]<<endl;
  return 0;
}
int * ac(int x,int y,int a[2]){
  int num=ac1(x,y);
  int num2=x*y/num;
  a[0]=num;
  a[1]=num2;
  return a;
}
/*
 //通过返回传入数组的指针的方式
#include"stdio.h"
#include<iostream>
using namespace std;
//定义指针函数
int *copy(int array[], int a[], int n);
int main(){
  int size = 4;
  int a2[4];
  int a1[4] = {3, 5, 7 ,8};
  int *p;
  p = copy(a1, a2, size);
  cout << p[0] << " " << p[1] << " "<<p[2] << " " << p[3] << endl;
  return 0;
}
int *copy(int array[], int a[], int n)
{
  for(int i = 0; i < n; i++)
    a[i] = array[i];
  return a;
}*/

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试