DSI PANEL的参数解析

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/Meta_Cpp/article/details/80687760
&mdss_mdp {
	dsi_dual_jdi_cmd_0: qcom,mdss_dsi_jdi_qhd_dualmipi0_cmd{
		qcom,mdss-dsi-panel-name = "Dual 0 cmd mode dsi panel";
		qcom,mdss-dsi-panel-controller = <&mdss_dsi0>;
		qcom,mdss-dsi-panel-type = "dsi_cmd_mode";
		qcom,mdss-dsi-panel-destination = "display_1";
		qcom,mdss-dsi-panel-framerate = <60>;
		qcom,mdss-dsi-virtual-channel-id = <0>;
		qcom,mdss-dsi-stream = <0>;
		qcom,mdss-dsi-panel-width = <1280>;
		qcom,mdss-dsi-panel-height = <1440>;
		qcom,mdss-dsi-h-front-porch = <120>;
		qcom,mdss-dsi-h-back-porch = <44>;
		qcom,mdss-dsi-h-pulse-width = <16>;
		qcom,mdss-dsi-h-sync-skew = <0>;
		qcom,mdss-dsi-v-back-porch = <4>;
		qcom,mdss-dsi-v-front-porch = <8>;
		qcom,mdss-dsi-v-pulse-width = <4>;
		qcom,mdss-dsi-h-left-border = <0>;
		qcom,mdss-dsi-h-right-border = <0>;
		qcom,mdss-dsi-v-top-border = <0>;
		qcom,mdss-dsi-v-bottom-border = <0>;
		qcom,mdss-dsi-bpp = <24>;
		qcom,mdss-dsi-color-order = "rgb_swap_rgb";
		qcom,mdss-dsi-underflow-color = <0xff>;
		qcom,mdss-dsi-border-color = <0>;
		qcom,mdss-dsi-h-sync-pulse = <0>;
		qcom,mdss-dsi-traffic-mode = "non_burst_sync_event";
		qcom,mdss-dsi-lane-map = "lane_map_0123";
		qcom,mdss-dsi-bllp-eof-power-mode;
		qcom,mdss-dsi-bllp-power-mode;
		qcom,mdss-dsi-lane-0-state;
		qcom,mdss-dsi-lane-1-state;
		qcom,mdss-dsi-lane-2-state;
		qcom,mdss-dsi-lane-3-state;
		qcom,mdss-dsi-hor-line-idle = 	<0 40 256>,
						<40 120 128>,
						<120 240 64>;
		qcom,mdss-dsi-panel-timings = [cd 32 22 00 60 64 26 34 29 03
									04 00];
		qcom,mdss-dsi-reset-sequence = <1 10>, <0 10>, <1 10>;
		qcom,mdss-dsi-t-clk-post = <0x03>;
		qcom,mdss-dsi-t-clk-pre = <0x27>;
		qcom,mdss-dsi-bl-max-level = <4095>;
		qcom,mdss-dsi-dma-trigger = "trigger_sw";
		qcom,mdss-dsi-mdp-trigger = "none";
		qcom,mdss-dsi-te-pin-select = <1>;
		qcom,mdss-dsi-wr-mem-start = <0x2c>;
		qcom,mdss-dsi-wr-mem-continue = <0x3c>;
		qcom,mdss-dsi-te-dcs-command = <1>;
		qcom,mdss-dsi-te-check-enable;
		qcom,mdss-dsi-te-using-te-pin;
		qcom,ulps-enabled;
		qcom,mdss-dsi-on-command = [29 01 00 00 00 00 02 b0 03
			05 01 00 00 0a 00 01 00
			/* Soft reset, wait 10ms */
			15 01 00 00 0a 00 02 3a 77
			/* Set Pixel format (24 bpp) */
			39 01 00 00 0a 00 05 2a 00 00 04 ff
			/* Set Column address */
			39 01 00 00 0a 00 05 2b 00 00 05 9f
			/* Set page address */
			15 01 00 00 0a 00 02 35 00
			/* Set tear on */
			39 01 00 00 0a 00 03 44 00 00
			/* Set tear scan line */
			15 01 00 00 0a 00 02 51 ff
			/* write display brightness */
			15 01 00 00 0a 00 02 53 24
			 /* write control brightness */
			15 01 00 00 0a 00 02 55 00
			/* CABC brightness */
			05 01 00 00 78 00 01 11
			/* exit sleep mode, wait 120ms */
			05 01 00 00 10 00 01 29];
			/* Set display on, wait 16ms */
		qcom,mdss-dsi-on-command-state = "dsi_lp_mode";
		qcom,mdss-dsi-off-command = [05 01 00 00 32 00 02 28 00
					05 01 00 00 78 00 02 10 00];
		qcom,mdss-dsi-off-command-state = "dsi_hs_mode";
	};
};

Horizontal:

h-pulse-width, h-back-porch, h-front-porch, panel-width

Vertical:

v-pulse-width, v-back-porch, v-front-porch, panel-height

traffic-mode:

burst_mode, non_burst_sync_event

bpp(bits per pixel):

24/16


qcom,mdss-dsi-on-command:

以下摘自mdss-dsi-panel.txt: 

- qcom,mdss-dsi-on-command:		A byte stream formed by multiple dcs packets base on qcom dsi controller protocol.
					byte 0: dcs data type
					byte 1: set to indicate this is an individual packet (no chain) byte 2: virtual channel number
					byte 3: expect ack from client (dcs read command)
					byte 4: wait number of specified ms after dcs command transmitted byte 5, 6: 16 bits length in network byte order
					byte 7 and beyond: number byte of payload

对应的是:

drivers\video\msm\mdss\mdss_dsi_cmd.h

struct dsi_ctrl_hdr {
	char dtype;	/* data type */
	char last;	/* last in chain */
	char vc;	/* virtual chan */
	char ack;	/* ask ACK from peripheral */
	char wait;	/* ms */
	short dlen;	/* 16 bits */
} __packed;


没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
  • 广告
  • 抄袭
  • 版权
  • 政治
  • 色情
  • 无意义
  • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试

关闭