js验证身份证号是否有效

前端 同时被 2 个专栏收录
8 篇文章 0 订阅
2 篇文章 0 订阅
function testid(id) {
   // 1 "验证通过!", 0 //校验不通过
    var format = /^(([1][1-5])|([2][1-3])|([3][1-7])|([4][1-6])|([5][0-4])|([6][1-5])|([7][1])|([8][1-2]))\d{4}(([1][9]\d{2})|([2]\d{3}))(([0][1-9])|([1][0-2]))(([0][1-9])|([1-2][0-9])|([3][0-1]))\d{3}[0-9xX]$/;
    //号码规则校验
    if(!format.test(id)){
      return {'status':0,'msg':'身份证号码不合规'};
    }
    //区位码校验
    //出生年月日校验  前正则限制起始年份为1900;
    var year = id.substr(6,4),//身份证年
      month = id.substr(10,2),//身份证月
      date = id.substr(12,2),//身份证日
      time = Date.parse(month+'-'+date+'-'+year),//身份证日期时间戳date
      now_time = Date.parse(new Date()),//当前时间戳
      dates = (new Date(year,month,0)).getDate();//身份证当月天数
    if(time>now_time||date>dates){
      return {'status':0,'msg':'出生日期不合规'}
    }
    //校验码判断
    var c = new Array(7,9,10,5,8,4,2,1,6,3,7,9,10,5,8,4,2);  //系数
    var b = new Array('1','0','X','9','8','7','6','5','4','3','2'); //校验码对照表
    var id_array = id.split("");
    var sum = 0;
    for(var k=0;k<17;k++){
      sum+=parseInt(id_array[k])*parseInt(c[k]);
    }
    if(id_array[17].toUpperCase() != b[sum%11].toUpperCase()){
      return {'status':0,'msg':'身份证校验码不合规'}
    }
    return {'status':1,'msg':'校验通过'}
}

 

 • 0
  点赞
 • 0
  评论
 • 0
  收藏
 • 打赏
  打赏
 • 扫一扫,分享海报

©️2022 CSDN 皮肤主题:鲸 设计师:meimeiellie 返回首页

打赏作者

Mrs_Mind

你的鼓励将是我创作的最大动力

¥2 ¥4 ¥6 ¥10 ¥20
输入1-500的整数
余额支付 (余额:-- )
扫码支付
扫码支付:¥2
获取中
扫码支付

您的余额不足,请更换扫码支付或充值

打赏作者

实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值