header('P3P: CP="CURa ADMa DEVa PSAo PSDo OUR BUS UNI PUR INT DEM STA PRE COM NAV OTC NOI DSP COR"')

header('P3P: CP="CURa ADMa DEVa PSAo PSDo OUR BUS UNI PUR INT DEM STA PRE COM NAV OTC NOI DSP COR"'); 貌似和跨域有关系,有待确认。
阅读更多
文章标签: header
个人分类: php 基础
上一篇PHP Yii 框架的数据库操作笔记 一、查询集合的方法
下一篇ie 的兼容性问题
想对作者说点什么? 我来说一句

没有更多推荐了,返回首页

关闭
关闭