Go类型转换 实现

前言

近日在查看博客的时候发现阅读量最多的是我转载的一片文章“Go语言类型转换”,看来像是go语言这种强类型的语言还是有很多人有需求要对go语言中变量进行类型转换。
在平时的工作中也用到了一些将当前时间转换的问题也一并写在了里面,希望对观看者有帮助。已经将代码上传到GitHub上,名字不太好,暂时还没有改名,各位想要使用可以直接下载或者拷贝出源码使用。
下载地址

简介

转换代码主要包含时间的转换、byte类型转换、string类型转换、int类型转换、uint类型转换、float类型转换、bool类型转换以及interface类型转换。其中conversion.go为实现文件,conversion_test.go为测试文件测试通过可放心使用。
调用示例可参考测试用例。

转换代码

若不想下载可直接拷贝如下代码使用

import (
  "bytes"
  "encoding/binary"
  "errors"
  "fmt"
  "reflect"
  "strconv"
  "time"
)

const (
  TIME_YEAR = "20060102"
  TIME_HOUR = "150405"
  TIME_NOW = "20060102150405"
)

func TimeNow()(to string){
  return time.Now().Format(TIME_NOW)
}

func TimeYear()(to string){
  return time.Now().Format(TIME_YEAR)
}

func TimeHour()(to string){
  return time.Now().Format(TIME_HOUR)
}

func Uint32ToBytes(from uint32) (to []byte) {
  to = make([]byte, 4)
  b_buf := new(bytes.Buffer)
  binary.Write(b_buf, binary.BigEndian, from)
  copy(to, b_buf.Bytes()[0:4])
  return
}

func BytesToUint32(from []byte) (to uint32) {
  b_buf := bytes.NewBuffer(from)
  binary.Read(b_buf, binary.BigEndian, &to)
  return
}

func StringToInt(v string) (d int, err error) {
  tmp, err := strconv.ParseInt(v, 10, 32)
  if err != nil {
    return
  }
  return int(tmp), err
}

func StringToUint(v string) (d uint, err error) {
  tmp, err := strconv.ParseUint(v, 10, 32)
  if err != nil {
    return
  }
  return uint(tmp), err
}

func StringToUint8(v string) (d uint8, err error) {
  tmp, err := strconv.ParseUint(v, 10, 8)
  if err != nil {
    return
  }
  return uint8(tmp), err
}

func StringToUint32(v string) (d uint32, err error) {
  tmp, err := strconv.ParseUint(v, 10, 32)
  if err != nil {
    return
  }
  return uint32(tmp), err
}

func StringToUint64(v string) (d uint64, err error) {
  d, err = strconv.ParseUint(v, 10, 64)
  return
}

func IntToString(from int) (to string) {
  to = strconv.FormatInt(int64(from), 10)
  return
}

func Int64ToString(from int64) (to string) {
  to = strconv.FormatInt(from, 10)
  return
}

func Uint32ToString(from uint32) (to string) {
  to = strconv.FormatInt(int64(from), 10)
  return
}

func Uint64ToString(from uint64) (to string) {
  to = strconv.FormatUint(from, 10)
  return
}

func Float64ToString(from float64) (to string) {
  to = strconv.FormatFloat(from, 'f', -1, 64)
  return
}

func StringToFloat(v string) (d float32, err error) {
  tmp, err := strconv.ParseFloat(v, 10)
  d = float32(tmp)
  return
}

func StringToFloat64(v string) (d float64, err error) {
  d, err = strconv.ParseFloat(v, 10)
  return
}

func ToString(v interface{}) string {
  return fmt.Sprintf("%v", v)
}

func ToStringSlice(v interface{}) ([]string, error) {
  switch slice := v.(type) {
  case []string:
    return slice, nil
  case []interface{}:
    r := make([]string, 0, len(slice))
    for _, item := range slice {
      r = append(r, fmt.Sprintf("%v", item))
    }
    return r, nil
  default:
    return nil, errors.New(fmt.Sprintf("cannot convert %v(%v) to []string", v, reflect.TypeOf(v)))
  }
}

func ToBool(v interface{}) (bool, error) {
  switch value := v.(type) {
  case bool:
    return value, nil
  case string:
    switch value {
    case "T","t","true", "True":
      return true, nil
    case "F","f","false", "False":
      return false, nil
    default:
      return false, errors.New("cannot convert " + value + " to bool")
    }
  case float32:
    return value != 0, nil
  case float64:
    return value != 0, nil
  case int8:
    return value != 0, nil
  case int16:
    return value != 0, nil
  case int32:
    return value != 0, nil
  case int:
    return value != 0, nil
  case int64:
    return value != 0, nil
  case uint8:
    return value != 0, nil
  case uint16:
    return value != 0, nil
  case uint32:
    return value != 0, nil
  case uint:
    return value != 0, nil
  case uint64:
    return value != 0, nil
  default:
    return false, errors.New(fmt.Sprintf("cannot convert %v(%v) to bool", v, reflect.TypeOf(v)))
  }
}

func ToUint8(v interface{}) (uint8, error) {
  i, e := ToFloat64(v)
  return uint8(i), e
}

func ToUint16(v interface{}) (uint16, error) {
  i, e := ToFloat64(v)
  return uint16(i), e
}

func ToUint(v interface{}) (uint, error) {
  i, e := ToFloat64(v)
  return uint(i), e
}

func ToUint32(v interface{}) (uint32, error) {
  i, e := ToFloat64(v)
  return uint32(i), e
}

func ToUint64(v interface{}) (uint64, error) {
  i, e := ToFloat64(v)
  return uint64(i), e
}

func ToInt8(v interface{}) (int8, error) {
  i, e := ToFloat64(v)
  return int8(i), e
}

func ToInt16(v interface{}) (int16, error) {
  i, e := ToFloat64(v)
  return int16(i), e
}

func ToInt(v interface{}) (int, error) {
  i, e := ToFloat64(v)
  return int(i), e
}

func ToInt32(v interface{}) (int32, error) {
  i, e := ToFloat64(v)
  return int32(i), e
}

func ToInt64(v interface{}) (int64, error) {
  i, e := ToFloat64(v)
  return int64(i), e
}

func ToFloat32(v interface{}) (float32, error) {
  i, e := ToFloat64(v)
  return float32(i), e
}

func ToFloat64(v interface{}) (float64, error) {
  switch value := v.(type) {
  case string:
    return StringToFloat64(v.(string))
  case float32:
    return float64(value), nil
  case float64:
    return value, nil
  case int8:
    return float64(value), nil
  case int16:
    return float64(value), nil
  case int32:
    return float64(value), nil
  case int:
    return float64(value), nil
  case int64:
    return float64(value), nil
  case uint8:
    return float64(value), nil
  case uint16:
    return float64(value), nil
  case uint32:
    return float64(value), nil
  case uint:
    return float64(value), nil
  case uint64:
    return float64(value), nil
  default:
    return 0, errors.New(fmt.Sprintf("cannot convert %v(%v) to float64", v, reflect.TypeOf(v)))
  }
}

func ToInt64Slice(v interface{}) ([]int64, error) {
  switch slice := v.(type) {
  case []int64:
    return slice, nil
  case []float64:
    r := make([]int64, 0, len(slice))
    for _, item := range slice {
      if i, e := ToInt64(item); e != nil {
        return nil, e
      } else {
        r = append(r, i)

      }
    }
    return r, nil
  case []string:
    r := make([]int64, 0, len(slice))
    for _, item := range slice {
      if i, e := ToInt64(item); e != nil {
        return nil, e
      } else {
        r = append(r, i)
      }
    }
    return r, nil
  case []interface{}:
    r := make([]int64, 0, len(slice))
    for _, item := range slice {
      if i, e := ToInt64(item); e != nil {
        return nil, e
      } else {
        r = append(r, i)
      }
    }
    return r, nil
  default:
    return nil, errors.New(fmt.Sprintf("cannot convert %v(%v) to []int64", v, reflect.TypeOf(v)))
  }
}

func ToUint32Slice(v interface{}) ([]uint32, error) {
  switch slice := v.(type) {
  case []uint32:
    return slice, nil
  case []float64:
    r := make([]uint32, 0, len(slice))
    for _, item := range slice {
      if i, e := ToUint32(item); e != nil {
        return nil, e
      } else {
        r = append(r, i)

      }
    }
    return r, nil
  case []string:
    r := make([]uint32, 0, len(slice))
    for _, item := range slice {
      if i, e := ToUint32(item); e != nil {
        return nil, e
      } else {
        r = append(r, i)
      }
    }
    return r, nil
  case []interface{}:
    r := make([]uint32, 0, len(slice))
    for _, item := range slice {
      if i, e := ToUint32(item); e != nil {
        return nil, e
      } else {
        r = append(r, i)
      }
    }
    return r, nil
  default:
    return nil, errors.New(fmt.Sprintf("cannot convert %v(%v) to []uint32", v, reflect.TypeOf(v)))
  }
}

func ToUint64Slice(v interface{}) ([]uint64, error) {
  switch slice := v.(type) {
  case []uint64:
    return slice, nil
  case []float64:
    r := make([]uint64, 0, len(slice))
    for _, item := range slice {
      if i, e := ToUint64(item); e != nil {
        return nil, e
      } else {
        r = append(r, i)

      }
    }
    return r, nil
  case []string:
    r := make([]uint64, 0, len(slice))
    for _, item := range slice {
      if i, e := ToUint64(item); e != nil {
        return nil, e
      } else {
        r = append(r, i)
      }
    }
    return r, nil
  case []interface{}:
    r := make([]uint64, 0, len(slice))
    for _, item := range slice {
      if i, e := ToUint64(item); e != nil {
        return nil, e
      } else {
        r = append(r, i)
      }
    }
    return r, nil
  default:
    return nil, errors.New(fmt.Sprintf("cannot convert %v(%v) to []uint64", v, reflect.TypeOf(v)))
  }
}
©️2020 CSDN 皮肤主题: 编程工作室 设计师:CSDN官方博客 返回首页