Leetcode 849. Maximize Distance to Closest Person

版权声明:博客文章都是作者辛苦整理的,转载请注明出处,谢谢! https://blog.csdn.net/Quincuntial/article/details/86017926

文章作者:Tyan
博客:noahsnail.com  |  CSDN  |  简书

1. Description

Maximize Distance to Closest Person

2. Solution

 • Version 1
class Solution {
public:
  int maxDistToClosest(vector<int>& seats) {
    int max_distance = 0;
    int distance = 0;
    int left = -1;
    int right = -1;
    int size = seats.size();
    for(int i = 0; i < seats.size(); i++) {
    	if(!seats[i]) {
        getRight(seats, right, i);
    		calculateDistance(i, left, right, max_distance, size);
    	}
    	else {
    		left = i;
    	}
    }
    return max_distance;
  }

private:
  void calculateDistance(int current, int left, int& right, int& max_distance, int size) {
  	int distance_left = INT_MAX;
  	int distance_right = INT_MAX;
  	int distance = 0;
  	if(left > -1) {
  		distance_left = current - left;
  	}
    if(right < size){
  		distance_right = right - current;
  	}
  	distance = min(distance_left, distance_right);
  	max_distance = max(max_distance, distance);
  }
  
  void getRight(vector<int>& seats, int& right, int current) {
    if(right <= current) {
  		for(int i = current + 1; i < seats.size(); i++) {
  			if(seats[i]) {
  				right = i;
  				break;
  			}
        else {
          right = i + 1;
        }
  		}
  	}
  }
};
 • Version 2
class Solution {
public:
  int maxDistToClosest(vector<int>& seats) {
    int max_distance = 0;
    int distance = 0;
    int left = -1;
    int right = seats.size() - 1;
    for(int i = 0; i < seats.size(); i++) {
    	if(seats[i]) {
    		if(left == -1) {
    			max_distance = max(max_distance, i);
    		}
    		else {
    			max_distance = max(max_distance, (i - left) / 2);
    		}
    		left = i;
    	}
    }
    if(!seats[right]) {
    	max_distance = max(max_distance, right - left);
    }
    return max_distance;
  }
};

Reference

 1. https://leetcode.com/problems/maximize-distance-to-closest-person/description/

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试