docker笔记

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/REIGE/article/details/82597998

redis

https://hub.docker.com/r/library/redis/

打开redis客户端

docker run -it --link redis(redis镜像名称):redis --rm redis redis-cli -h redis -p 6379

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
  • 广告
  • 抄袭
  • 版权
  • 政治
  • 色情
  • 无意义
  • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试