Android自定义饼状图

1 先上效果图

图片1

2 分析

第一看看到这个图,有过画扇形经验的同学会不屑,这个不简单吗?主要就是将所有的值相加,然后用每个值去除于总值,得到对于的一个扇形的角度,逐个画上去就好。这个说法大体是对的,但等到真正实施,还是有些小细节需要注意的。

<code class="hljs matlab has-numbering" style="display: block; padding: 0px; color: inherit; box-sizing: border-box; font-family: 'Source Code Pro', monospace;font-size:undefined; white-space: pre; border-radius: 0px; word-wrap: normal; background: transparent;"><span class="hljs-keyword" style="color: rgb(0, 0, 136); box-sizing: border-box;">for</span> (int <span class="hljs-built_in" style="color: rgb(102, 0, 102); box-sizing: border-box;">i</span> = <span class="hljs-number" style="color: rgb(0, 102, 102); box-sizing: border-box;">0</span>; <span class="hljs-built_in" style="color: rgb(102, 0, 102); box-sizing: border-box;">i</span> < <span class="hljs-transposed_variable" style="box-sizing: border-box;">numbers.</span><span class="hljs-built_in" style="color: rgb(102, 0, 102); box-sizing: border-box;">size</span>(); <span class="hljs-built_in" style="color: rgb(102, 0, 102); box-sizing: border-box;">i</span>++) <span class="hljs-cell" style="box-sizing: border-box;">{
  if (i == numbers.size() - <span class="hljs-number" style="color: rgb(0, 102, 102); box-sizing: border-box;">1</span>) {
    sweepAngle = <span class="hljs-number" style="color: rgb(0, 102, 102); box-sizing: border-box;">360</span> - startAngle;
  }</span> <span class="hljs-keyword" style="color: rgb(0, 0, 136); box-sizing: border-box;">else</span> <span class="hljs-cell" style="box-sizing: border-box;">{
    sweepAngle = (int) (numbers.get(i) * <span class="hljs-number" style="color: rgb(0, 102, 102); box-sizing: border-box;">1.0</span>f / total * <span class="hljs-number" style="color: rgb(0, 102, 102); box-sizing: border-box;">360</span>);
  }</span></code><ul class="pre-numbering" style="box-sizing: border-box; position: absolute; width: 50px; top: 0px; left: 0px; margin: 0px; padding: 6px 0px 40px; border-right-width: 1px; border-right-style: solid; border-right-color: rgb(221, 221, 221); list-style: none; text-align: right; background-color: rgb(238, 238, 238);"><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">1</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">2</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">3</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">4</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">5</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">6</li></ul>

看上边的代码,为什么最后一个我没有用最后的item值去除于总值,而是通过用360减去其他所有角度的总和呢?因为,我们使用除法进行计算,会很有可能得到带小数的结果,但画扇形接受的角度都是int型,这就会产生误差,导致最后不能刚好画满整个圆。于是需要采用这种方式来避免

3 支持点击弹出扇形

好了,一个简单的饼状图我们就完成了。但我们肯定不能仅限于此啊,现在开源的图表库框架都是带有很多功能的。我们也可以按照他们的思路,来添加一些功能上去。

图片2 
图片3

3.1 看上边两张图,很多图表库都支持该种操作,但点击某个扇形时,扇形会向外弹出,感觉是被切出来一样。

3.2 看了效果,我们可以先整理下思路:

3.2.1 首先,需要判断手指是点击了哪个扇形(区域),怎么判断呢?
我这里有一种方式,可以保存每个扇形对于的角度的范围(把画扇形的起始角度当作零度);当发生点击事件时,可以通过点击点与圆点连线,计算出该线处在的角度,通过比较每个扇形的角度范围,判断点击发生在哪个扇形上。
3.2.2 点击区域问题解决了,还有另外一个重点:如何让扇形弹出,并且保证弹出的两边是对称的?下边用个图来说,这里需要用到数学的知识,不记得的需要上网搜搜了

这里写图片描述

3.2.3 关键代码
<code class="hljs cs has-numbering" style="display: block; padding: 0px; color: inherit; box-sizing: border-box; font-family: 'Source Code Pro', monospace;font-size:undefined; white-space: pre; border-radius: 0px; word-wrap: normal; background: transparent;">@Override
  <span class="hljs-keyword" style="color: rgb(0, 0, 136); box-sizing: border-box;">public</span> boolean <span class="hljs-title" style="box-sizing: border-box;">onTouchEvent</span>(MotionEvent <span class="hljs-keyword" style="color: rgb(0, 0, 136); box-sizing: border-box;">event</span>) {
    <span class="hljs-keyword" style="color: rgb(0, 0, 136); box-sizing: border-box;">if</span> (<span class="hljs-keyword" style="color: rgb(0, 0, 136); box-sizing: border-box;">event</span>.getAction() == MotionEvent.ACTION_DOWN) {
      <span class="hljs-keyword" style="color: rgb(0, 0, 136); box-sizing: border-box;">float</span> x = <span class="hljs-keyword" style="color: rgb(0, 0, 136); box-sizing: border-box;">event</span>.getX();
      <span class="hljs-keyword" style="color: rgb(0, 0, 136); box-sizing: border-box;">float</span> y = <span class="hljs-keyword" style="color: rgb(0, 0, 136); box-sizing: border-box;">event</span>.getY();
      <span class="hljs-keyword" style="color: rgb(0, 0, 136); box-sizing: border-box;">int</span> radius = <span class="hljs-number" style="color: rgb(0, 102, 102); box-sizing: border-box;">0</span>;
      <span class="hljs-comment" style="color: rgb(136, 0, 0); box-sizing: border-box;">// 第一象限</span>
      <span class="hljs-keyword" style="color: rgb(0, 0, 136); box-sizing: border-box;">if</span> (x >= getMeasuredWidth() / <span class="hljs-number" style="color: rgb(0, 102, 102); box-sizing: border-box;">2</span> && y >= getMeasuredHeight() / <span class="hljs-number" style="color: rgb(0, 102, 102); box-sizing: border-box;">2</span>) {
        radius = (<span class="hljs-keyword" style="color: rgb(0, 0, 136); box-sizing: border-box;">int</span>) (Math.atan((y - getMeasuredHeight() / <span class="hljs-number" style="color: rgb(0, 102, 102); box-sizing: border-box;">2</span>) * <span class="hljs-number" style="color: rgb(0, 102, 102); box-sizing: border-box;">1.0</span>f
            / (x - getMeasuredWidth() / <span class="hljs-number" style="color: rgb(0, 102, 102); box-sizing: border-box;">2</span>)) * <span class="hljs-number" style="color: rgb(0, 102, 102); box-sizing: border-box;">180</span> / Math.PI);
      }
      <span class="hljs-comment" style="color: rgb(136, 0, 0); box-sizing: border-box;">// 第二象限</span>
      <span class="hljs-keyword" style="color: rgb(0, 0, 136); box-sizing: border-box;">if</span> (x <= getMeasuredWidth() / <span class="hljs-number" style="color: rgb(0, 102, 102); box-sizing: border-box;">2</span> && y >= getMeasuredHeight() / <span class="hljs-number" style="color: rgb(0, 102, 102); box-sizing: border-box;">2</span>) {
        radius = (<span class="hljs-keyword" style="color: rgb(0, 0, 136); box-sizing: border-box;">int</span>) (Math.atan((getMeasuredWidth() / <span class="hljs-number" style="color: rgb(0, 102, 102); box-sizing: border-box;">2</span> - x)
            / (y - getMeasuredHeight() / <span class="hljs-number" style="color: rgb(0, 102, 102); box-sizing: border-box;">2</span>))
            * <span class="hljs-number" style="color: rgb(0, 102, 102); box-sizing: border-box;">180</span> / Math.PI + <span class="hljs-number" style="color: rgb(0, 102, 102); box-sizing: border-box;">90</span>);
      }
      <span class="hljs-comment" style="color: rgb(136, 0, 0); box-sizing: border-box;">// 第三象限</span>
      <span class="hljs-keyword" style="color: rgb(0, 0, 136); box-sizing: border-box;">if</span> (x <= getMeasuredWidth() / <span class="hljs-number" style="color: rgb(0, 102, 102); box-sizing: border-box;">2</span> && y <= getMeasuredHeight() / <span class="hljs-number" style="color: rgb(0, 102, 102); box-sizing: border-box;">2</span>) {
        radius = (<span class="hljs-keyword" style="color: rgb(0, 0, 136); box-sizing: border-box;">int</span>) (Math.atan((getMeasuredHeight() / <span class="hljs-number" style="color: rgb(0, 102, 102); box-sizing: border-box;">2</span> - y)
            / (getMeasuredWidth() / <span class="hljs-number" style="color: rgb(0, 102, 102); box-sizing: border-box;">2</span> - x))
            * <span class="hljs-number" style="color: rgb(0, 102, 102); box-sizing: border-box;">180</span> / Math.PI + <span class="hljs-number" style="color: rgb(0, 102, 102); box-sizing: border-box;">180</span>);
      }
      <span class="hljs-comment" style="color: rgb(136, 0, 0); box-sizing: border-box;">// 第四象限</span>
      <span class="hljs-keyword" style="color: rgb(0, 0, 136); box-sizing: border-box;">if</span> (x >= getMeasuredWidth() / <span class="hljs-number" style="color: rgb(0, 102, 102); box-sizing: border-box;">2</span> && y <= getMeasuredHeight() / <span class="hljs-number" style="color: rgb(0, 102, 102); box-sizing: border-box;">2</span>) {
        radius = (<span class="hljs-keyword" style="color: rgb(0, 0, 136); box-sizing: border-box;">int</span>) (Math.atan((x - getMeasuredWidth() / <span class="hljs-number" style="color: rgb(0, 102, 102); box-sizing: border-box;">2</span>)
            / (getMeasuredHeight() / <span class="hljs-number" style="color: rgb(0, 102, 102); box-sizing: border-box;">2</span> - y))
            * <span class="hljs-number" style="color: rgb(0, 102, 102); box-sizing: border-box;">180</span> / Math.PI + <span class="hljs-number" style="color: rgb(0, 102, 102); box-sizing: border-box;">270</span>);
      }
      <span class="hljs-keyword" style="color: rgb(0, 0, 136); box-sizing: border-box;">for</span> (<span class="hljs-keyword" style="color: rgb(0, 0, 136); box-sizing: border-box;">int</span> i = <span class="hljs-number" style="color: rgb(0, 102, 102); box-sizing: border-box;">0</span>; i < points.size(); i++) {
        Point point = points.<span class="hljs-keyword" style="color: rgb(0, 0, 136); box-sizing: border-box;">get</span>(i);
        <span class="hljs-keyword" style="color: rgb(0, 0, 136); box-sizing: border-box;">if</span> (point.x <= radius && point.y >= radius) {
          <span class="hljs-keyword" style="color: rgb(0, 0, 136); box-sizing: border-box;">select</span> = i;
          <span class="hljs-comment" style="color: rgb(136, 0, 0); box-sizing: border-box;">// Toast.makeText(context, "点击了" + point,</span>
          <span class="hljs-comment" style="color: rgb(136, 0, 0); box-sizing: border-box;">// Toast.LENGTH_SHORT)</span>
          <span class="hljs-comment" style="color: rgb(136, 0, 0); box-sizing: border-box;">// .show();</span>
          invalidate();
          <span class="hljs-keyword" style="color: rgb(0, 0, 136); box-sizing: border-box;">return</span> <span class="hljs-keyword" style="color: rgb(0, 0, 136); box-sizing: border-box;">true</span>;
        }
      }
      <span class="hljs-keyword" style="color: rgb(0, 0, 136); box-sizing: border-box;">return</span> <span class="hljs-keyword" style="color: rgb(0, 0, 136); box-sizing: border-box;">true</span>;
    }
    <span class="hljs-keyword" style="color: rgb(0, 0, 136); box-sizing: border-box;">return</span> super.onTouchEvent(<span class="hljs-keyword" style="color: rgb(0, 0, 136); box-sizing: border-box;">event</span>);
  }</code><ul class="pre-numbering" style="box-sizing: border-box; position: absolute; width: 50px; top: 0px; left: 0px; margin: 0px; padding: 6px 0px 40px; border-right-width: 1px; border-right-style: solid; border-right-color: rgb(221, 221, 221); list-style: none; text-align: right; background-color: rgb(238, 238, 238);"><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">1</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">2</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">3</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">4</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">5</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">6</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">7</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">8</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">9</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">10</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">11</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">12</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">13</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">14</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">15</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">16</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">17</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">18</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">19</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">20</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">21</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">22</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">23</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">24</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">25</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">26</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">27</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">28</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">29</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">30</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">31</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">32</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">33</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">34</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">35</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">36</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">37</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">38</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">39</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">40</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">41</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">42</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">43</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">44</li></ul>
看到,为了角度计算好理解,我是通过划分四个象限来进行的;其中,采用point保存了每个扇形的起始和结束的角度,并添加到points中

4 整个饼状图的源码送上

<code class="hljs java has-numbering" style="display: block; padding: 0px; color: inherit; box-sizing: border-box; font-family: 'Source Code Pro', monospace;font-size:undefined; white-space: pre; border-radius: 0px; word-wrap: normal; background: transparent;"><span class="hljs-keyword" style="color: rgb(0, 0, 136); box-sizing: border-box;">public</span> <span class="hljs-class" style="box-sizing: border-box;"><span class="hljs-keyword" style="color: rgb(0, 0, 136); box-sizing: border-box;">class</span> <span class="hljs-title" style="box-sizing: border-box; color: rgb(102, 0, 102);">CircleChartView</span> <span class="hljs-keyword" style="color: rgb(0, 0, 136); box-sizing: border-box;">extends</span> <span class="hljs-title" style="box-sizing: border-box; color: rgb(102, 0, 102);">View</span> {</span>

  <span class="hljs-keyword" style="color: rgb(0, 0, 136); box-sizing: border-box;">private</span> List<Double> numbers;
  <span class="hljs-keyword" style="color: rgb(0, 0, 136); box-sizing: border-box;">private</span> List<Point> points;
  <span class="hljs-keyword" style="color: rgb(0, 0, 136); box-sizing: border-box;">private</span> <span class="hljs-keyword" style="color: rgb(0, 0, 136); box-sizing: border-box;">double</span> total;
  <span class="hljs-keyword" style="color: rgb(0, 0, 136); box-sizing: border-box;">private</span> RectF normalOval;
  <span class="hljs-keyword" style="color: rgb(0, 0, 136); box-sizing: border-box;">private</span> RectF selectOval;

  <span class="hljs-keyword" style="color: rgb(0, 0, 136); box-sizing: border-box;">private</span> Paint paint;
  <span class="hljs-keyword" style="color: rgb(0, 0, 136); box-sizing: border-box;">private</span> Context context;

  <span class="hljs-keyword" style="color: rgb(0, 0, 136); box-sizing: border-box;">public</span> <span class="hljs-keyword" style="color: rgb(0, 0, 136); box-sizing: border-box;">static</span> <span class="hljs-keyword" style="color: rgb(0, 0, 136); box-sizing: border-box;">final</span> <span class="hljs-keyword" style="color: rgb(0, 0, 136); box-sizing: border-box;">int</span>[] colors = { android.R.color.holo_blue_light,
      android.R.color.holo_green_light, android.R.color.holo_red_light,
      android.R.color.holo_orange_light, android.R.color.holo_purple };

  <span class="hljs-keyword" style="color: rgb(0, 0, 136); box-sizing: border-box;">public</span> <span class="hljs-title" style="box-sizing: border-box;">CircleChartView</span>(Context context, AttributeSet attrs) {
    <span class="hljs-keyword" style="color: rgb(0, 0, 136); box-sizing: border-box;">super</span>(context, attrs);
    <span class="hljs-keyword" style="color: rgb(0, 0, 136); box-sizing: border-box;">this</span>.context = context;
    numbers = <span class="hljs-keyword" style="color: rgb(0, 0, 136); box-sizing: border-box;">new</span> ArrayList<Double>();

    normalOval = <span class="hljs-keyword" style="color: rgb(0, 0, 136); box-sizing: border-box;">new</span> RectF();
    selectOval = <span class="hljs-keyword" style="color: rgb(0, 0, 136); box-sizing: border-box;">new</span> RectF();

    paint = <span class="hljs-keyword" style="color: rgb(0, 0, 136); box-sizing: border-box;">new</span> Paint();
    paint.setAntiAlias(<span class="hljs-keyword" style="color: rgb(0, 0, 136); box-sizing: border-box;">true</span>);
    paint.setStyle(Style.FILL);
  }

  <span class="hljs-annotation" style="color: rgb(155, 133, 157); box-sizing: border-box;">@Override</span>
  <span class="hljs-keyword" style="color: rgb(0, 0, 136); box-sizing: border-box;">protected</span> <span class="hljs-keyword" style="color: rgb(0, 0, 136); box-sizing: border-box;">void</span> <span class="hljs-title" style="box-sizing: border-box;">onMeasure</span>(<span class="hljs-keyword" style="color: rgb(0, 0, 136); box-sizing: border-box;">int</span> widthMeasureSpec, <span class="hljs-keyword" style="color: rgb(0, 0, 136); box-sizing: border-box;">int</span> heightMeasureSpec) {
    <span class="hljs-keyword" style="color: rgb(0, 0, 136); box-sizing: border-box;">int</span> width = MeasureSpec.getSize(widthMeasureSpec);
    <span class="hljs-keyword" style="color: rgb(0, 0, 136); box-sizing: border-box;">int</span> height = MeasureSpec.getSize(heightMeasureSpec);
    <span class="hljs-keyword" style="color: rgb(0, 0, 136); box-sizing: border-box;">int</span> widthMode = MeasureSpec.getMode(widthMeasureSpec);
    <span class="hljs-keyword" style="color: rgb(0, 0, 136); box-sizing: border-box;">int</span> heightMode = MeasureSpec.getMode(heightMeasureSpec);
    <span class="hljs-keyword" style="color: rgb(0, 0, 136); box-sizing: border-box;">if</span> (widthMode == MeasureSpec.AT_MOST
        || heightMode == MeasureSpec.AT_MOST) {
      width = <span class="hljs-number" style="color: rgb(0, 102, 102); box-sizing: border-box;">400</span>;
      height = <span class="hljs-number" style="color: rgb(0, 102, 102); box-sizing: border-box;">400</span>;
    }
    setMeasuredDimension(width, height);

  }

  <span class="hljs-annotation" style="color: rgb(155, 133, 157); box-sizing: border-box;">@Override</span>
  <span class="hljs-keyword" style="color: rgb(0, 0, 136); box-sizing: border-box;">protected</span> <span class="hljs-keyword" style="color: rgb(0, 0, 136); box-sizing: border-box;">void</span> <span class="hljs-title" style="box-sizing: border-box;">onSizeChanged</span>(<span class="hljs-keyword" style="color: rgb(0, 0, 136); box-sizing: border-box;">int</span> w, <span class="hljs-keyword" style="color: rgb(0, 0, 136); box-sizing: border-box;">int</span> h, <span class="hljs-keyword" style="color: rgb(0, 0, 136); box-sizing: border-box;">int</span> oldw, <span class="hljs-keyword" style="color: rgb(0, 0, 136); box-sizing: border-box;">int</span> oldh) {
    <span class="hljs-keyword" style="color: rgb(0, 0, 136); box-sizing: border-box;">super</span>.onSizeChanged(w, h, oldw, oldh);
    normalOval.left = (<span class="hljs-keyword" style="color: rgb(0, 0, 136); box-sizing: border-box;">float</span>) (getMeasuredWidth() * <span class="hljs-number" style="color: rgb(0, 102, 102); box-sizing: border-box;">0.1</span>);
    normalOval.top = (<span class="hljs-keyword" style="color: rgb(0, 0, 136); box-sizing: border-box;">float</span>) (getMeasuredHeight() * <span class="hljs-number" style="color: rgb(0, 102, 102); box-sizing: border-box;">0.1</span>);
    normalOval.right = (<span class="hljs-keyword" style="color: rgb(0, 0, 136); box-sizing: border-box;">float</span>) (getMeasuredWidth() * <span class="hljs-number" style="color: rgb(0, 102, 102); box-sizing: border-box;">0.9</span>);
    normalOval.bottom = (<span class="hljs-keyword" style="color: rgb(0, 0, 136); box-sizing: border-box;">float</span>) (getMeasuredHeight() * <span class="hljs-number" style="color: rgb(0, 102, 102); box-sizing: border-box;">0.9</span>);

  }

  <span class="hljs-annotation" style="color: rgb(155, 133, 157); box-sizing: border-box;">@Override</span>
  <span class="hljs-keyword" style="color: rgb(0, 0, 136); box-sizing: border-box;">protected</span> <span class="hljs-keyword" style="color: rgb(0, 0, 136); box-sizing: border-box;">void</span> <span class="hljs-title" style="box-sizing: border-box;">onDraw</span>(Canvas canvas) {
    <span class="hljs-keyword" style="color: rgb(0, 0, 136); box-sizing: border-box;">super</span>.onDraw(canvas);
    <span class="hljs-keyword" style="color: rgb(0, 0, 136); box-sizing: border-box;">if</span> (!numbers.isEmpty()) {
      <span class="hljs-keyword" style="color: rgb(0, 0, 136); box-sizing: border-box;">int</span> startAngle = <span class="hljs-number" style="color: rgb(0, 102, 102); box-sizing: border-box;">0</span>;
      <span class="hljs-keyword" style="color: rgb(0, 0, 136); box-sizing: border-box;">int</span> sweepAngle = <span class="hljs-number" style="color: rgb(0, 102, 102); box-sizing: border-box;">0</span>;
      <span class="hljs-keyword" style="color: rgb(0, 0, 136); box-sizing: border-box;">for</span> (<span class="hljs-keyword" style="color: rgb(0, 0, 136); box-sizing: border-box;">int</span> i = <span class="hljs-number" style="color: rgb(0, 102, 102); box-sizing: border-box;">0</span>; i < numbers.size(); i++) {
        <span class="hljs-keyword" style="color: rgb(0, 0, 136); box-sizing: border-box;">if</span> (i == numbers.size() - <span class="hljs-number" style="color: rgb(0, 102, 102); box-sizing: border-box;">1</span>) {
          sweepAngle = <span class="hljs-number" style="color: rgb(0, 102, 102); box-sizing: border-box;">360</span> - startAngle;
        } <span class="hljs-keyword" style="color: rgb(0, 0, 136); box-sizing: border-box;">else</span> {
          sweepAngle = (<span class="hljs-keyword" style="color: rgb(0, 0, 136); box-sizing: border-box;">int</span>) (numbers.get(i) * <span class="hljs-number" style="color: rgb(0, 102, 102); box-sizing: border-box;">1.0</span>f / total * <span class="hljs-number" style="color: rgb(0, 102, 102); box-sizing: border-box;">360</span>);
        }
        <span class="hljs-keyword" style="color: rgb(0, 0, 136); box-sizing: border-box;">if</span> (select >= <span class="hljs-number" style="color: rgb(0, 102, 102); box-sizing: border-box;">0</span> && i == select) {
          selectOval.left = (<span class="hljs-keyword" style="color: rgb(0, 0, 136); box-sizing: border-box;">float</span>) (getMeasuredWidth() * <span class="hljs-number" style="color: rgb(0, 102, 102); box-sizing: border-box;">0.1</span>);
          selectOval.top = (<span class="hljs-keyword" style="color: rgb(0, 0, 136); box-sizing: border-box;">float</span>) (getMeasuredHeight() * <span class="hljs-number" style="color: rgb(0, 102, 102); box-sizing: border-box;">0.1</span>);
          selectOval.right = (<span class="hljs-keyword" style="color: rgb(0, 0, 136); box-sizing: border-box;">float</span>) (getMeasuredWidth() * <span class="hljs-number" style="color: rgb(0, 102, 102); box-sizing: border-box;">0.9</span>);
          selectOval.bottom = (<span class="hljs-keyword" style="color: rgb(0, 0, 136); box-sizing: border-box;">float</span>) (getMeasuredHeight() * <span class="hljs-number" style="color: rgb(0, 102, 102); box-sizing: border-box;">0.9</span>);
          Point point = points.get(select);
          <span class="hljs-keyword" style="color: rgb(0, 0, 136); box-sizing: border-box;">int</span> middle = (point.x + point.y) / <span class="hljs-number" style="color: rgb(0, 102, 102); box-sizing: border-box;">2</span>;
          <span class="hljs-keyword" style="color: rgb(0, 0, 136); box-sizing: border-box;">if</span> (middle <= <span class="hljs-number" style="color: rgb(0, 102, 102); box-sizing: border-box;">90</span>) {
            <span class="hljs-keyword" style="color: rgb(0, 0, 136); box-sizing: border-box;">int</span> top = (<span class="hljs-keyword" style="color: rgb(0, 0, 136); box-sizing: border-box;">int</span>) (Math.sin(Math.toRadians(middle)) * <span class="hljs-number" style="color: rgb(0, 102, 102); box-sizing: border-box;">15</span>);
            <span class="hljs-keyword" style="color: rgb(0, 0, 136); box-sizing: border-box;">int</span> left = (<span class="hljs-keyword" style="color: rgb(0, 0, 136); box-sizing: border-box;">int</span>) (Math.cos(Math.toRadians(middle)) * <span class="hljs-number" style="color: rgb(0, 102, 102); box-sizing: border-box;">15</span>);
            selectOval.left += left;
            selectOval.right += left;
            selectOval.top += top;
            selectOval.bottom += top;
          }
          <span class="hljs-keyword" style="color: rgb(0, 0, 136); box-sizing: border-box;">if</span> (middle > <span class="hljs-number" style="color: rgb(0, 102, 102); box-sizing: border-box;">90</span> && middle <= <span class="hljs-number" style="color: rgb(0, 102, 102); box-sizing: border-box;">180</span>) {
            middle = <span class="hljs-number" style="color: rgb(0, 102, 102); box-sizing: border-box;">180</span> - middle;
            <span class="hljs-keyword" style="color: rgb(0, 0, 136); box-sizing: border-box;">int</span> top = (<span class="hljs-keyword" style="color: rgb(0, 0, 136); box-sizing: border-box;">int</span>) (Math.sin(Math.toRadians(middle)) * <span class="hljs-number" style="color: rgb(0, 102, 102); box-sizing: border-box;">15</span>);
            <span class="hljs-keyword" style="color: rgb(0, 0, 136); box-sizing: border-box;">int</span> left = (<span class="hljs-keyword" style="color: rgb(0, 0, 136); box-sizing: border-box;">int</span>) (Math.cos(Math.toRadians(middle)) * <span class="hljs-number" style="color: rgb(0, 102, 102); box-sizing: border-box;">15</span>);
            selectOval.left -= left;
            selectOval.right -= left;
            selectOval.top += top;
            selectOval.bottom += top;
          }
          <span class="hljs-keyword" style="color: rgb(0, 0, 136); box-sizing: border-box;">if</span> (middle > <span class="hljs-number" style="color: rgb(0, 102, 102); box-sizing: border-box;">180</span> && middle <= <span class="hljs-number" style="color: rgb(0, 102, 102); box-sizing: border-box;">270</span>) {
            middle = <span class="hljs-number" style="color: rgb(0, 102, 102); box-sizing: border-box;">270</span> - middle;
            <span class="hljs-keyword" style="color: rgb(0, 0, 136); box-sizing: border-box;">int</span> left = (<span class="hljs-keyword" style="color: rgb(0, 0, 136); box-sizing: border-box;">int</span>) (Math.sin(Math.toRadians(middle)) * <span class="hljs-number" style="color: rgb(0, 102, 102); box-sizing: border-box;">15</span>);
            <span class="hljs-keyword" style="color: rgb(0, 0, 136); box-sizing: border-box;">int</span> top = (<span class="hljs-keyword" style="color: rgb(0, 0, 136); box-sizing: border-box;">int</span>) (Math.cos(Math.toRadians(middle)) * <span class="hljs-number" style="color: rgb(0, 102, 102); box-sizing: border-box;">15</span>);
            selectOval.left -= left;
            selectOval.right -= left;
            selectOval.top -= top;
            selectOval.bottom -= top;
          }
          <span class="hljs-keyword" style="color: rgb(0, 0, 136); box-sizing: border-box;">if</span> (middle > <span class="hljs-number" style="color: rgb(0, 102, 102); box-sizing: border-box;">270</span> && middle <= <span class="hljs-number" style="color: rgb(0, 102, 102); box-sizing: border-box;">360</span>) {
            middle = <span class="hljs-number" style="color: rgb(0, 102, 102); box-sizing: border-box;">360</span> - middle;
            <span class="hljs-keyword" style="color: rgb(0, 0, 136); box-sizing: border-box;">int</span> top = (<span class="hljs-keyword" style="color: rgb(0, 0, 136); box-sizing: border-box;">int</span>) (Math.sin(Math.toRadians(middle)) * <span class="hljs-number" style="color: rgb(0, 102, 102); box-sizing: border-box;">15</span>);
            <span class="hljs-keyword" style="color: rgb(0, 0, 136); box-sizing: border-box;">int</span> left = (<span class="hljs-keyword" style="color: rgb(0, 0, 136); box-sizing: border-box;">int</span>) (Math.cos(Math.toRadians(middle)) * <span class="hljs-number" style="color: rgb(0, 102, 102); box-sizing: border-box;">15</span>);
            selectOval.left += left;
            selectOval.right += left;
            selectOval.top -= top;
            selectOval.bottom -= top;
          }
          paint.setColor(getResources().getColor(colors[i]));
          canvas.drawArc(selectOval, startAngle, sweepAngle, <span class="hljs-keyword" style="color: rgb(0, 0, 136); box-sizing: border-box;">true</span>,
              paint);
        } <span class="hljs-keyword" style="color: rgb(0, 0, 136); box-sizing: border-box;">else</span> {
          paint.setColor(getResources().getColor(colors[i]));
          canvas.drawArc(normalOval, startAngle, sweepAngle, <span class="hljs-keyword" style="color: rgb(0, 0, 136); box-sizing: border-box;">true</span>,
              paint);
        }
        points.get(i).x = startAngle;
        points.get(i).y = startAngle + sweepAngle;
        startAngle += sweepAngle;
      }
    }
  }

  <span class="hljs-keyword" style="color: rgb(0, 0, 136); box-sizing: border-box;">public</span> <span class="hljs-keyword" style="color: rgb(0, 0, 136); box-sizing: border-box;">void</span> <span class="hljs-title" style="box-sizing: border-box;">setNumbers</span>(List<Double> numbers) {
    <span class="hljs-keyword" style="color: rgb(0, 0, 136); box-sizing: border-box;">this</span>.numbers.clear();
    <span class="hljs-keyword" style="color: rgb(0, 0, 136); box-sizing: border-box;">this</span>.numbers.addAll(numbers);
    points = <span class="hljs-keyword" style="color: rgb(0, 0, 136); box-sizing: border-box;">new</span> ArrayList<Point>();
    <span class="hljs-keyword" style="color: rgb(0, 0, 136); box-sizing: border-box;">for</span> (Double item : numbers) {
      total += item;
      Point point = <span class="hljs-keyword" style="color: rgb(0, 0, 136); box-sizing: border-box;">new</span> Point();
      points.add(point);
    }
    invalidate();
  }

  <span class="hljs-annotation" style="color: rgb(155, 133, 157); box-sizing: border-box;">@Override</span>
  <span class="hljs-keyword" style="color: rgb(0, 0, 136); box-sizing: border-box;">public</span> <span class="hljs-keyword" style="color: rgb(0, 0, 136); box-sizing: border-box;">boolean</span> <span class="hljs-title" style="box-sizing: border-box;">onTouchEvent</span>(MotionEvent event) {
    <span class="hljs-keyword" style="color: rgb(0, 0, 136); box-sizing: border-box;">if</span> (event.getAction() == MotionEvent.ACTION_DOWN) {
      <span class="hljs-keyword" style="color: rgb(0, 0, 136); box-sizing: border-box;">float</span> x = event.getX();
      <span class="hljs-keyword" style="color: rgb(0, 0, 136); box-sizing: border-box;">float</span> y = event.getY();
      <span class="hljs-keyword" style="color: rgb(0, 0, 136); box-sizing: border-box;">int</span> radius = <span class="hljs-number" style="color: rgb(0, 102, 102); box-sizing: border-box;">0</span>;
      <span class="hljs-comment" style="color: rgb(136, 0, 0); box-sizing: border-box;">// 第一象限</span>
      <span class="hljs-keyword" style="color: rgb(0, 0, 136); box-sizing: border-box;">if</span> (x >= getMeasuredWidth() / <span class="hljs-number" style="color: rgb(0, 102, 102); box-sizing: border-box;">2</span> && y >= getMeasuredHeight() / <span class="hljs-number" style="color: rgb(0, 102, 102); box-sizing: border-box;">2</span>) {
        radius = (<span class="hljs-keyword" style="color: rgb(0, 0, 136); box-sizing: border-box;">int</span>) (Math.atan((y - getMeasuredHeight() / <span class="hljs-number" style="color: rgb(0, 102, 102); box-sizing: border-box;">2</span>) * <span class="hljs-number" style="color: rgb(0, 102, 102); box-sizing: border-box;">1.0</span>f
            / (x - getMeasuredWidth() / <span class="hljs-number" style="color: rgb(0, 102, 102); box-sizing: border-box;">2</span>)) * <span class="hljs-number" style="color: rgb(0, 102, 102); box-sizing: border-box;">180</span> / Math.PI);
      }
      <span class="hljs-comment" style="color: rgb(136, 0, 0); box-sizing: border-box;">// 第二象限</span>
      <span class="hljs-keyword" style="color: rgb(0, 0, 136); box-sizing: border-box;">if</span> (x <= getMeasuredWidth() / <span class="hljs-number" style="color: rgb(0, 102, 102); box-sizing: border-box;">2</span> && y >= getMeasuredHeight() / <span class="hljs-number" style="color: rgb(0, 102, 102); box-sizing: border-box;">2</span>) {
        radius = (<span class="hljs-keyword" style="color: rgb(0, 0, 136); box-sizing: border-box;">int</span>) (Math.atan((getMeasuredWidth() / <span class="hljs-number" style="color: rgb(0, 102, 102); box-sizing: border-box;">2</span> - x)
            / (y - getMeasuredHeight() / <span class="hljs-number" style="color: rgb(0, 102, 102); box-sizing: border-box;">2</span>))
            * <span class="hljs-number" style="color: rgb(0, 102, 102); box-sizing: border-box;">180</span> / Math.PI + <span class="hljs-number" style="color: rgb(0, 102, 102); box-sizing: border-box;">90</span>);
      }
      <span class="hljs-comment" style="color: rgb(136, 0, 0); box-sizing: border-box;">// 第三象限</span>
      <span class="hljs-keyword" style="color: rgb(0, 0, 136); box-sizing: border-box;">if</span> (x <= getMeasuredWidth() / <span class="hljs-number" style="color: rgb(0, 102, 102); box-sizing: border-box;">2</span> && y <= getMeasuredHeight() / <span class="hljs-number" style="color: rgb(0, 102, 102); box-sizing: border-box;">2</span>) {
        radius = (<span class="hljs-keyword" style="color: rgb(0, 0, 136); box-sizing: border-box;">int</span>) (Math.atan((getMeasuredHeight() / <span class="hljs-number" style="color: rgb(0, 102, 102); box-sizing: border-box;">2</span> - y)
            / (getMeasuredWidth() / <span class="hljs-number" style="color: rgb(0, 102, 102); box-sizing: border-box;">2</span> - x))
            * <span class="hljs-number" style="color: rgb(0, 102, 102); box-sizing: border-box;">180</span> / Math.PI + <span class="hljs-number" style="color: rgb(0, 102, 102); box-sizing: border-box;">180</span>);
      }
      <span class="hljs-comment" style="color: rgb(136, 0, 0); box-sizing: border-box;">// 第四象限</span>
      <span class="hljs-keyword" style="color: rgb(0, 0, 136); box-sizing: border-box;">if</span> (x >= getMeasuredWidth() / <span class="hljs-number" style="color: rgb(0, 102, 102); box-sizing: border-box;">2</span> && y <= getMeasuredHeight() / <span class="hljs-number" style="color: rgb(0, 102, 102); box-sizing: border-box;">2</span>) {
        radius = (<span class="hljs-keyword" style="color: rgb(0, 0, 136); box-sizing: border-box;">int</span>) (Math.atan((x - getMeasuredWidth() / <span class="hljs-number" style="color: rgb(0, 102, 102); box-sizing: border-box;">2</span>)
            / (getMeasuredHeight() / <span class="hljs-number" style="color: rgb(0, 102, 102); box-sizing: border-box;">2</span> - y))
            * <span class="hljs-number" style="color: rgb(0, 102, 102); box-sizing: border-box;">180</span> / Math.PI + <span class="hljs-number" style="color: rgb(0, 102, 102); box-sizing: border-box;">270</span>);
      }
      <span class="hljs-keyword" style="color: rgb(0, 0, 136); box-sizing: border-box;">for</span> (<span class="hljs-keyword" style="color: rgb(0, 0, 136); box-sizing: border-box;">int</span> i = <span class="hljs-number" style="color: rgb(0, 102, 102); box-sizing: border-box;">0</span>; i < points.size(); i++) {
        Point point = points.get(i);
        <span class="hljs-keyword" style="color: rgb(0, 0, 136); box-sizing: border-box;">if</span> (point.x <= radius && point.y >= radius) {
          select = i;
          <span class="hljs-comment" style="color: rgb(136, 0, 0); box-sizing: border-box;">// Toast.makeText(context, "点击了" + point,</span>
          <span class="hljs-comment" style="color: rgb(136, 0, 0); box-sizing: border-box;">// Toast.LENGTH_SHORT)</span>
          <span class="hljs-comment" style="color: rgb(136, 0, 0); box-sizing: border-box;">// .show();</span>
          invalidate();
          <span class="hljs-keyword" style="color: rgb(0, 0, 136); box-sizing: border-box;">return</span> <span class="hljs-keyword" style="color: rgb(0, 0, 136); box-sizing: border-box;">true</span>;
        }
      }
      <span class="hljs-keyword" style="color: rgb(0, 0, 136); box-sizing: border-box;">return</span> <span class="hljs-keyword" style="color: rgb(0, 0, 136); box-sizing: border-box;">true</span>;
    }
    <span class="hljs-keyword" style="color: rgb(0, 0, 136); box-sizing: border-box;">return</span> <span class="hljs-keyword" style="color: rgb(0, 0, 136); box-sizing: border-box;">super</span>.onTouchEvent(event);
  }

  <span class="hljs-keyword" style="color: rgb(0, 0, 136); box-sizing: border-box;">private</span> <span class="hljs-keyword" style="color: rgb(0, 0, 136); box-sizing: border-box;">int</span> select = -<span class="hljs-number" style="color: rgb(0, 102, 102); box-sizing: border-box;">1</span>;
}
</code><ul class="pre-numbering" style="box-sizing: border-box; position: absolute; width: 50px; top: 0px; left: 0px; margin: 0px; padding: 6px 0px 40px; border-right-width: 1px; border-right-style: solid; border-right-color: rgb(221, 221, 221); list-style: none; text-align: right; background-color: rgb(238, 238, 238);"><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">1</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">2</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">3</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">4</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">5</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">6</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">7</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">8</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">9</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">10</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">11</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">12</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">13</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">14</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">15</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">16</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">17</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">18</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">19</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">20</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">21</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">22</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">23</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">24</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">25</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">26</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">27</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">28</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">29</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">30</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">31</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">32</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">33</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">34</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">35</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">36</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">37</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">38</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">39</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">40</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">41</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">42</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">43</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">44</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">45</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">46</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">47</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">48</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">49</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">50</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">51</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">52</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">53</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">54</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">55</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">56</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">57</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">58</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">59</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">60</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">61</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">62</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">63</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">64</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">65</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">66</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">67</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">68</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">69</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">70</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">71</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">72</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">73</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">74</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">75</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">76</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">77</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">78</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">79</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">80</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">81</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">82</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">83</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">84</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">85</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">86</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">87</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">88</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">89</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">90</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">91</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">92</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">93</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">94</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">95</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">96</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">97</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">98</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">99</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">100</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">101</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">102</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">103</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">104</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">105</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">106</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">107</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">108</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">109</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">110</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">111</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">112</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">113</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">114</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">115</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">116</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">117</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">118</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">119</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">120</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">121</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">122</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">123</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">124</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">125</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">126</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">127</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">128</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">129</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">130</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">131</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">132</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">133</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">134</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">135</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">136</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">137</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">138</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">139</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">140</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">141</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">142</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">143</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">144</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">145</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">146</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">147</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">148</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">149</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">150</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">151</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">152</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">153</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">154</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">155</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">156</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">157</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">158</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">159</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">160</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">161</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">162</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">163</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">164</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">165</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">166</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">167</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">168</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">169</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">170</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">171</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">172</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">173</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">174</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">175</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">176</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">177</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">178</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">179</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">180</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">181</li><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px 5px;">182</li></ul>

5 总结

可以看到,包括饼状图描绘、点击效果等,更多的是需要一些数学知识进行计算。所以,要想搞好开发,还是要全面发展,哈哈哈!

6 源码下载

源码下载

出处:http://blog.csdn.net/u012950099/article/details/51793816

阅读更多
个人分类: Android
想对作者说点什么? 我来说一句

没有更多推荐了,返回首页

加入CSDN,享受更精准的内容推荐,与500万程序员共同成长!
关闭
关闭