BM算法实现源代码

void preBmBc(char *x, int m, int bmBc[]) {
  int i;
 
  for (i = 0; i < ASIZE; ++i)
   bmBc[i] = m;
  for (i = 0; i < m - 1; ++i)
   bmBc[x[i]] = m - i - 1;
}
 
 
void suffixes(char *x, int m, int *suff) {
  int f, g, i;
 
  suff[m - 1] = m;
  g = m - 1;
  for (i = m - 2; i >= 0; --i) {
   if (i > g && suff[i + m - 1 - f] < i - g)
     suff[i] = suff[i + m - 1 - f];
   else {
     if (i < g)
      g = i;
     f = i;
     while (g >= 0 && x[g] == x[g + m - 1 - f])
      --g;
     suff[i] = f - g;
   }
  }
}
 
void preBmGs(char *x, int m, int bmGs[]) {
  int i, j, suff[XSIZE];
 
  suffixes(x, m, suff);
 
  for (i = 0; i < m; ++i)
   bmGs[i] = m;
  j = 0;
  for (i = m - 1; i >= 0; --i)
   if (suff[i] == i + 1)
     for (; j < m - 1 - i; ++j)
      if (bmGs[j] == m)
        bmGs[j] = m - 1 - i;
  for (i = 0; i <= m - 2; ++i)
   bmGs[m - 1 - suff[i]] = m - 1 - i;
}
 
 
void BM(char *x, int m, char *y, int n) {
  int i, j, bmGs[XSIZE], bmBc[ASIZE];
 
  /* Preprocessing */
  preBmGs(x, m, bmGs);
  preBmBc(x, m, bmBc);
 
  /* Searching */
  j = 0;
  while (j <= n - m) {
   for (i = m - 1; i >= 0 && x[i] == y[i + j]; --i);
   if (i < 0) {
     OUTPUT(j);
     j += bmGs[0];
   }
   else
     j += MAX(bmGs[i], bmBc[y[i + j]] - m + 1 + i);
  }
}
 • 1
  点赞
 • 2
  收藏
 • 打赏
  打赏
 • 2
  评论

“相关推荐”对你有帮助么?

 • 非常没帮助
 • 没帮助
 • 一般
 • 有帮助
 • 非常有帮助
提交
评论 2
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包

打赏作者

SprintfWater

你的鼓励将是我创作的最大动力

¥2 ¥4 ¥6 ¥10 ¥20
输入1-500的整数
余额支付 (余额:-- )
扫码支付
扫码支付:¥2
获取中
扫码支付

您的余额不足,请更换扫码支付或充值

打赏作者

实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值