1672: [Usaco2005 Dec]Cleaning Shifts 清理牛棚

版权声明:orz https://blog.csdn.net/Tgotp/article/details/79098290

考虑令f[i]表示至少把前i个点打扫了所需要的最小花费,

那么对于第i个奶牛打扫的即为f[a[i].e] = min(f[a[i].s-1]+a[i].w);

考虑更新了f[a[i].e]实际上也对于前a[i].e个点均有影响,所以还需对f[j]取min j < a[i].e

知道树状数组是可以维护前缀最小值的,那么反转区间,随便维护即可。

c++代码如下:

#include<bits/stdc++.h>
#define rep(i,x,y) for(register int i = x ; i <= y; ++ i)
#define lowbit(x) (x & - x)
using namespace std;
typedef long long ll; 
template<typename T>inline void read(T&x)
{
  x = 0;char c;int sign = 1;
  do { c = getchar(); if(c == '-') sign = -1; }while(!isdigit(c));
  do { x = x * 10 + c - '0'; c = getchar(); }while(isdigit(c));
  x *= sign;
}

const int N = 1e5 + 500;const ll inf = 1e16;
int n,s,e;
ll t[N],w; 
struct Str
{
  int s,e,w;
  bool operator < (const Str b) const { return s < b.s; }
}a[N];

ll query(int x)
{
  ll z = inf;
  for(register int i = x ;i ;i -= lowbit(i))
    z = min (t[i],z) ;
  return z;
} 

void update(int x,ll z)
{

  for(register int i = x ; i <= e ;i += lowbit(i))
    t[i] = min (t[i],z) ;
} 

int main()
{
  read(n);read(s);read(e);
  s++;e++;
  rep(i,1,e) t[i] = inf;
  rep(i,e - s + 2, e) update(i,0);
  rep(i,1,n) read(a[i].s),read(a[i].e),read(a[i].w);

  sort(a + 1,a + 1 + n);

  if(a[1].s > s - 1) return puts("-1"),0;

  rep(i,1,n)
    update(e - a[i].e,query(e - a[i].s + 1) + a[i].w); 

  printf("%lld\n",(w = query(1)) == inf ? -1 : w);

  return 0;
}

没有更多推荐了,返回首页