String类和StringBuffer类的相互转换

String->StringBuffer

1.构造方法
//方法1:通过构造方法
String s="hello";
		StringBuffer s1=new StringBuffer(s);
		System.out.println(s1);//hello
2.append方法
//方法2:通过append方法
String s="hello";
		StringBuffer s2=new StringBuffer();
		s2.append(s);
		System.out.println(s2);//hello

StringBuffer->String

	1.通过构造方法
StringBuffer s1=new StringBuffer("java");
		String s2=new String(s1);
		System.out.println(s2);
	2.用toString()方法接收
//2.用toString()方法接收
StringBuffer s1=new StringBuffer("java");
		String s3=s1.toString();
		System.out.println(s3);
©️2020 CSDN 皮肤主题: 书香水墨 设计师:CSDN官方博客 返回首页