HDU 1231 最大连续子序列(最大连续子段和)

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/V5ZSQ/article/details/48103299

Description
求最大连续子段和,并输出此字段的起始位置和终止位置的值
Input
多组用例,每组用例第一行为序列长度n,第二行n个整数表示该序列,以n=0结束输入
Output
对每个测试用例,输出最大连续子段和及其起始位置和终止位置的值,如果序列全为负值则令最大连续子段和为0,而起止位置和终止位置输出序列的首尾元素
Sample Input
6
-2 11 -4 13 -5 -2
10
-10 1 2 3 4 -5 -23 3 7 -21
6
5 -8 3 2 5 0
1
10
3
-1 -5 -2
3
-1 0 -2
0
Sample Output
20 11 13
10 1 4
10 3 5
10 10 10
0 -1 -2
0 0 0
Solution
求最大连续子段和,经典dp,用sum累加每项的值,每次累加后更新最大值,如果sum<0则令sum=0,注意记录左右端点的值以及特判序列全为负的情况
Code

#include<stdio.h>
#define INF 1<<29
int dp[100500],n; 
int main() 
{ 
  while(scanf("%d",&n),n) 
  {
    int flag=1,i,j; 
    for(i=1;i<=n;++i) 
    { 
      scanf("%d",&dp[i]); 
      if(dp[i]>=0) 
        flag=0; 
    } 
    int ans=-INF,st,ed; 
    if(flag)//全为负
    {
      ans=0;
      st=1;
      ed=n;
    }
    else 
    { 
      int sum=0;st=ed=1;//初始化 
      for(int i=1,j=1;i<=n;i++) 
      { 
        sum+=dp[i]; 
        if(sum>ans)//更新最大值和起点终点 
        { 
          st=j; 
          ed=i; 
          ans=sum; 
        } 
        if(sum<0) 
        { 
          sum=0; 
          j=i+1; 
        } 
      } 
    } 
    printf("%d %d %d\n",ans,dp[st],dp[ed]); 
  } 
  return 0; 
} 

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试

关闭