hexo categories和tags页面不显示解决办法

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/Winter_chen001/article/details/79719154

方法一:

scaffolds/draft.md

---
title: {{ title }}
tags: {{ tags }}
---

scaffolds/post.md

---
title: {{ title }}
date: {{ date }}
tags: {{ tags }}
---

tags/index

---
title: Tagcloud
date: 2017-04-26 17:47:43
type: "tags"
layout: "tags"
---

方法二:

  1. 默认是没有 categories 和 tags 的需要

hexo new page "tags" 

hexo new page "categories"
  1. 编辑 /tags/index.md /categories/index.md
type: "tags"
layout: "tags"


type: "categories"
layout: "categories"

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
  • 广告
  • 抄袭
  • 版权
  • 政治
  • 色情
  • 无意义
  • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试

关闭