MD5压缩为8位字符串的算法疑惑

109 篇文章 3 订阅 ¥59.90 ¥99.00

MD5是一种常用的哈希算法,通常用于对数据进行加密或生成唯一标识符。MD5生成的哈希值通常是32位的十六进制字符串。然而,有时候我们需要将MD5的哈希值压缩为更短的字符串,比如8位字符串。本文将介绍一种将MD5哈希值压缩为8位字符串的算法,并提供相应的PHP源代码。

在介绍压缩算法之前,我们先回顾一下MD5的基本原理。MD5是一种将任意长度的数据转换为固定长度(128位)哈希值的算法。它将输入数据分割成若干个512位的块,并对每个块进行一系列的位运算,最终得到一个128位的哈希值。

现在我们来看看如何将MD5的哈希值压缩为8位字符串。下面是一个示例的PHP函数:

function compressMD5To8Chars($md5) {
  
  $compressed = '';
  $md5 = 
 • 0
  点赞
 • 0
  收藏
  觉得还不错? 一键收藏
 • 0
  评论
Visual Studio .NET VB编程语言 MD5(DES) 8位密钥加密或解密文件function源代码 压缩包 : MD5 skey8位加密(文件).zip 列表 MD5 skey8位加密(文件)/ MD5 skey8位加密(文件)/bin/ MD5 skey8位加密(文件)/Form1.Designer.vb MD5 skey8位加密(文件)/Form1.resx MD5 skey8位加密(文件)/Form1.vb MD5 skey8位加密(文件)/MD5 skey8位加密(文件).vbproj MD5 skey8位加密(文件)/MD5 skey8位加密(文件).vbproj.user MD5 skey8位加密(文件)/My Project/ MD5 skey8位加密(文件)/My Project/Application.Designer.vb MD5 skey8位加密(文件)/My Project/Application.myapp MD5 skey8位加密(文件)/My Project/AssemblyInfo.vb MD5 skey8位加密(文件)/My Project/Resources.Designer.vb MD5 skey8位加密(文件)/My Project/Resources.resx MD5 skey8位加密(文件)/My Project/Settings.Designer.vb MD5 skey8位加密(文件)/My Project/Settings.settings MD5 skey8位加密(文件)/obj/ MD5 skey8位加密(文件)/obj/Debug/ MD5 skey8位加密(文件)/obj/Debug/CoreCompileInputs.cache MD5 skey8位加密(文件)/obj/Debug/DesignTimeResolveAssemblyReferences.cache MD5 skey8位加密(文件)/obj/Debug/DesignTimeResolveAssemblyReferencesInput.cache MD5 skey8位加密(文件)/obj/Debug/MD5 skey8位加密(文件).exe MD5 skey8位加密(文件)/obj/Debug/MD5 skey8位加密(文件).pdb MD5 skey8位加密(文件)/obj/Debug/MD5 skey8位加密(文件).vbproj.FileListAbsolute.txt MD5 skey8位加密(文件)/obj/Debug/MD5 skey8位加密(文件).vbproj.GenerateResource.Cache MD5 skey8位加密(文件)/obj/Debug/MD5 skey8位加密(文件).vbprojResolveAssemblyReference.cache MD5 skey8位加密(文件)/obj/Debug/MD5 skey8位加密(文件).xml MD5 skey8位加密(文件)/obj/Debug/TempPE/ MD5 skey8位加密(文件)/obj/Debug/TempPE/My Project.Resources.Designer.vb.dll MD5 skey8位加密(文件)/obj/Debug/WindowsApplication1.exe MD5 skey8位加密(文件)/obj/Debug/WindowsApplication1.Form1.resources MD5 skey8位加密(文件)/obj/Debug/WindowsApplication1.pdb MD5 skey8位加密(文件)/obj/Debug/WindowsApplication1.Resources.resources MD5 skey8位加密(文件)/obj/Debug/WindowsApplication1.vbproj.FileListAbsolute.txt MD5 skey8位加密(文件)/obj/Debug/WindowsApplication1.vbproj.GenerateResource.Cache MD5 skey8位加密(文件)/obj/Debug/WindowsApplication1.xml MD5 skey8位加密(文件)/obj/Release/ MD5 skey8位加密(文件).sln MD5 skey8位加密(文件).v11.suo

“相关推荐”对你有帮助么?

 • 非常没帮助
 • 没帮助
 • 一般
 • 有帮助
 • 非常有帮助
提交
评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值