Split NSString with "." or "," 分割一个带有"."或者","的 string


NSString *fileName = @"save.plist";
NSArray *fileNameArray = [fileName componentsSeparatedByString:@"."];
NSString *save = fileNameArray[0];
NSString *plist = fileNameArray[1];
阅读更多
版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/Xiaowu3816/article/details/52386102
个人分类: 积累
上一篇Git_版本
下一篇NSStirng to NSURL and NSURL to NSString
想对作者说点什么? 我来说一句

没有更多推荐了,返回首页

关闭
关闭