【LeetCode】2、两数相加

1、题目描述

给出两个 非空 的链表用来表示两个非负的整数。其中,它们各自的位数是按照 逆序 的方式存储的,并且它们的每个节点只能存储 一位 数字。

如果,我们将这两个数相加起来,则会返回一个新的链表来表示它们的和。

您可以假设除了数字 0 之外,这两个数都不会以 0 开头。

image-20200928213220296

2、思路

这种就是两数相加的题目,基本是按照初等数学的做法:

 1. 先拿到两个数的值,若节点为空则设置为0
 2. 两个数的值加上上一步传过来的进位值(初始为0)
 3. 上一步的和大于10,更新进位值为1
 4. 下一节点的数值为上一步的和与10取余
 5. 将两节点向前移动一位

循环结束之后,最后判断一下进位值是否还有,如果还有创建一个新的节点。

3、我的题解(新手敲得代码,垃圾的一批)

因为只是第二题,搞完答案,看了看自己的代码,简直是太垃圾了。

class Solution {
  public ListNode addTwoNumbers(ListNode l1, ListNode l2) {
    if(l1==null&&l2==null){
      return null;
    }

    ListNode addListNode = new ListNode(0);
    
    addListNode.val = l1.val + l2.val;

    boolean above = false;
    if(addListNode.val>=10){
          above = true;
          addListNode.val-=10;
      }
   

    if(l1.next!=null||l2.next!=null||above){
       
      if(l1.next == null &&l2.next!=null){
        if(above){
        addListNode.next = addTwoNumbers(new ListNode(1),l2.next);
        }
        else{
           addListNode.next = addTwoNumbers(new ListNode(0),l2.next);

        }
      }
      else if(l1.next != null &&l2.next==null){
        if(above){
          addListNode.next = addTwoNumbers(l1.next,new ListNode(1));

        }
        else{
        addListNode.next = addTwoNumbers(l1.next,new ListNode(0));
        }
      }
      else if(l1.next==null&&l2.next == null){
        if(above){
        addListNode.next = new ListNode(1);
        }
        // addListNode.val -=10;
      }
      else{

        if(above){
          l1.next.val += 1;
        }
        
          addListNode.next = addTwoNumbers(l1.next,l2.next);

      }
    }
    return addListNode;
  }
}

答案的代码:

public ListNode addTwoNumbers(ListNode l1, ListNode l2) {
    ListNode aboveNode = new ListNode(0);
    ListNode p = l1,q = l2 ,curr = aboveNode;
    int carry = 0;
    while(p!= null||q!=null)
    {
      int pv =(p!=null)?p.val:0;
      int qv =(q!=null)?q.val:0;
      int sum = pv+qv+carry;
      carry = sum/10;
      curr.next =new ListNode(sum%10);
      curr = curr.next;  //注意!要往后移位!
      if(p!=null) p=p.next;
      if(q!=null) q=q.next;
}
    if(carry>0){
      curr.next = new ListNode(carry);
    }
    
    
    return aboveNode.next;
  }
 curr.next = new ListNode(carry);
  }
  
  
  return aboveNode.next;
}

©️2020 CSDN 皮肤主题: 黑客帝国 设计师:上身试试 返回首页