EXT Layout: FitLayout 注意事项.

FitLayout:

让面板只显示一个容器.自动让容器填充满整个面板.


其中让面板只显示一个容器有以下地方需要注意:

只有当面板设置了size,那么才会有这一项功能。否则所有容器都会显示在面板中,以下是测试代码:ContentPanel pan_1 = new ContentPanel();
pan_1.setHeading("Test Panel_1");
//下面这一句决定了是否layout是否失效,至于原因还不清楚
pan_1.setSize(666,666);
//final CardLayout layout = new CardLayout();
final FitLayout layout = new FitLayout();
pan_1.setLayout(layout);

//The first sub panel subPanel_1
final ContentPanel subPanel_1 = new ContentPanel();
subPanel_1.setHeading("Test Panel_2");
subPanel_1.setSize(111, 111);
Button next_button = new Button("Next");
subPanel_1.addButton(next_button);

//The second sub panel subPanel_2
final ContentPanel subPanel_2 = new ContentPanel();
subPanel_2.setHeading("Test Panel_3");
//subPanel_2.setSize(11, 22);
Button pre_button = new Button("Pre");
subPanel_2.addButton(pre_button);

//add sub panels to the main panel
pan_1.add(subPanel_1);
pan_1.add(subPanel_2);

RootPanel.get().add(pan_1);

 • 0
  点赞
 • 0
  收藏
  觉得还不错? 一键收藏
 • 0
  评论

“相关推荐”对你有帮助么?

 • 非常没帮助
 • 没帮助
 • 一般
 • 有帮助
 • 非常有帮助
提交
评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值