[BZOJ1180][CROATIAN2009]OTOCI

原题地址

LCT复习题…

记得注意access()后面要不要splay()…

#include <cstdio>
#include <stack>
using namespace std;
const int N=100010;
int n,q;
int a[N];

struct nod{
  int v,sum;
  bool rev;
  nod *pp,*pr,*ch[2];
}*NIL,poi[N];

struct LCT{
  nod *root;

  LCT(){
    NIL=&poi[0];
    for(int i=1;i<=n;i++){
      poi[i].v=poi[i].sum=a[i];
      poi[i].pp=poi[i].pr=poi[i].ch[0]=poi[i].ch[1]=NIL;
    }
  }

  void update(nod *p){
    p->sum=p->ch[0]->sum+p->ch[1]->sum+p->v;
  }
  void clear(nod *p){
    if(!p->rev) return ;
    nod *t=p->ch[0];p->ch[0]=p->ch[1];p->ch[1]=t;
    p->ch[0]->rev^=1;p->ch[1]->rev^=1;p->rev=0;
  }
  void rotate(nod *x,bool t){
    nod *y=x->pr,*z=y->pr,*b=x->ch[t^1];
    b->pr=y;y->pr=x;x->pr=z;y->ch[t]=b;x->ch[t^1]=y;
    if(z->ch[0]==y) z->ch[0]=x;
    if(z->ch[1]==y) z->ch[1]=x;
    update(y);update(x);
  }
  void splay(nod *x){
    nod *r=x;
    stack<nod*> stk;
    while(r->pr!=NIL){
      stk.push(r);
      r=r->pr;
    }
    stk.push(r);
    while(!stk.empty()){
      clear(stk.top());
      stk.pop();
    }
    while(x->pr!=NIL){
      nod *y=x->pr,*z=y->pr;
      if(z==NIL&&y->ch[0]==x) rotate(x,0);
      else if(z==NIL&&y->ch[1]==x) rotate(x,1);
      else if(z->ch[0]==y&&y->ch[0]==x){rotate(y,0);rotate(x,0);}
      else if(z->ch[1]==y&&y->ch[1]==x){rotate(y,1);rotate(x,1);}
      else if(y->ch[0]==x){rotate(x,0);rotate(x,1);}
      else{rotate(x,1);rotate(x,0);}
    }
    x->pp=r->pp;
  }
  void access(nod *x){
    for(nod *u=x,*v=NIL;u!=NIL;v=u,u=u->pp)
      {splay(u);u->ch[1]->pp=u;u->ch[1]->pr=NIL;u->ch[1]=v;v->pr=u;update(u);}
  }
  void makeroot(nod *x){
    access(x);splay(x);x->rev^=1;
  }
  bool check(nod *x,nod *y){
    if(x==y) return 1;
    access(x);access(y);splay(x);
    if(x->pp!=NIL) return 1;
    access(x);splay(y);
    return y->pp!=NIL;
  }
  void link(nod *x,nod *y){
    makeroot(x);x->pp=y;
  }
  void modify(nod *x,int v){
    access(x);splay(x);x->v=v;update(x);
  }
  nod* lca(nod *x,nod *y){
    access(x);access(y);
    return x->pp==NIL?x:x->pp;
  }
  int getsum(nod *x,nod *y){
    int sum=0;
    nod *z=lca(x,y);
    access(x);splay(z);sum+=z->ch[1]->sum;
    access(y);splay(z);sum+=z->ch[1]->sum;
    return sum+z->v;
  }
};

int main(){
  scanf("%d",&n);
  for(int i=1;i<=n;i++) scanf("%d",&a[i]);
  LCT T;
  scanf("%d",&q);
  for(int i=1;i<=q;i++){
    int a,b;
    char s[1<<4];
    scanf("%s%d%d",s,&a,&b);
    if(s[0]=='b'){
      if(T.check(&poi[a],&poi[b])) printf("no\n");
      else{
        printf("yes\n");
        T.link(&poi[a],&poi[b]);
      }
    }
    else if(s[0]=='p') T.modify(&poi[a],b);
    else{
      if(!T.check(&poi[a],&poi[b])) printf("impossible\n");
      else printf("%d\n",T.getsum(&poi[a],&poi[b]));
    }
  }

  return 0;
}
发布了168 篇原创文章 · 获赞 5 · 访问量 7万+
展开阅读全文

没有更多推荐了,返回首页

©️2019 CSDN 皮肤主题: 大白 设计师: CSDN官方博客

分享到微信朋友圈

×

扫一扫,手机浏览