H5判断是否为QQ或者微信

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/a1057962851/article/details/85020013
function is_weixn_qq(){
var ua = navigator.userAgent.toLowerCase();


if(ua.match(/MicroMessenger\/[0-9]/i)){
    return "weixin";
}

if(ua.match(/QQ\/[0-9]/i)){
    return "QQ";
}


return false;
}  

 

展开阅读全文

没有更多推荐了,返回首页