C++_(矩阵)快速幂

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/a7055117a/article/details/51407846

这里写图片描述

#include <iostream>
#include <cstdio>

using namespace std;
const int MOD = 1000;

int POW(long long &num);
int times;
long long N;

int main()
{
  scanf("%d", &times);
  while(times--)
  {
    scanf("%lld", &N);
    printf("%d\n", POW(N));
  }
  return 0;
}


int POW(long long &num)
{
  int ans = 1;
  long long t = num;
  while(t)
  {
    if(t&1)
    {
      ans = (ans*num)%MOD;
    }
    num = num*num%MOD;
    t = t>>1;
  }
  return ans%10;
}

这里写图片描述

一开始一个个相乘超时了最后发现可以用上面那个算法,A了

#include <iostream>
#include <cstdio>
#define MOD 10000

using namespace std;

struct Matrix
{
  int lt, rt, lb, rb;
  Matrix() : lt(1), rt(1), lb(1), rb(0){}
  Matrix& operator*(const Matrix m)
  {
    Matrix temp = (*this);
    lt = (temp.lt*m.lt)%MOD + (temp.rt*m.lb)%MOD;
    rt = (temp.lt*m.rt)%MOD + (temp.rt*m.rb)%MOD;
    lb = (temp.lb*m.lt)%MOD + (temp.rb*m.lb)%MOD;
    rb = (temp.lb*m.rt)%MOD + (temp.rb*m.rb)%MOD;
    return (*this);
  }
};

long long n;

int getAns();

int main()
{
  while(~scanf("%lld", &n))
  {
    if(n == -1) break;
    if(n == 0)
    {
      printf("0\n");
      continue;
    }

    printf("%d\n", getAns());

  }
  return 0;
}


int getAns()
{
  Matrix m;
  n--;
  //long long t = n;
  Matrix res;
  Matrix temp;
  while(n)
  {
    if(n&1)
    {
      m= m * res;
      //cout << m.lt << " " << m.rt << endl << m.lb << " " << m.rb << endl;
    }
    res = res * res;
    //cout << res.lt << " " << res.rt << endl << res.lb << " " << res.rb << endl;
    n = n>>1;
  }  return (m.rt)%MOD;
}

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试

关闭