delphi 判断是64位系统还是32为操作系统

需要注意是GetNativeSystemInfo 函数从Windows XP 开始才有, 而 IsWow64Process 函数从 Windows XP with SP2 以及 Windows Server 2003 with SP1 开始才有。 所以使用该函数的时候最好用GetProcAddress 。
function IsWin64: Boolean;  
var 
  Kernel32Handle: THandle;  
  IsWow64Process: function(Handle: Windows.THandle; var Res: Windows.BOOL): Windows.BOOL; stdcall;  
  GetNativeSystemInfo: procedure(var lpSystemInfo: TSystemInfo); stdcall;  
  isWoW64: Bool;  
  SystemInfo: TSystemInfo;  
const 
  PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 = 9;  
  PROCESSOR_ARCHITECTURE_IA64 = 6;  
begin 
  Kernel32Handle := GetModuleHandle('KERNEL32.DLL');  
  if Kernel32Handle = 0 then 
    Kernel32Handle := LoadLibrary('KERNEL32.DLL');  
  if Kernel32Handle <> 0 then 
  begin 
    IsWOW64Process := GetProcAddress(Kernel32Handle,'IsWow64Process');  
    GetNativeSystemInfo := GetProcAddress(Kernel32Handle,'GetNativeSystemInfo');  
    if Assigned(IsWow64Process) then 
    begin 
      IsWow64Process(GetCurrentProcess,isWoW64);  
      Result := isWoW64 and Assigned(GetNativeSystemInfo);  
      if Result then 
      begin 
        GetNativeSystemInfo(SystemInfo);  
        Result := (SystemInfo.wProcessorArchitecture = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64) or 
                  (SystemInfo.wProcessorArchitecture = PROCESSOR_ARCHITECTURE_IA64);  
      end;  
    end 
    else Result := False;  
  end 
  else Result := False;  
end; 

 • 0
  点赞
 • 1
  收藏
  觉得还不错? 一键收藏
 • 1
  评论

“相关推荐”对你有帮助么?

 • 非常没帮助
 • 没帮助
 • 一般
 • 有帮助
 • 非常有帮助
提交
评论 1
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值