linux 设置默认网关

ping 114.114.114.114 都是ping不通,提示如下:

root@DayDream:/# ping www.baidu.com
ping: bad address 'www.baidu.com'

root@DayDream:/# ping 114.114.114.114
PING 114.114.114.114 (114.114.114.114): 56 data bytes
ping: sendto: Network is unreachable

输入 route 。发现没有设置网关:

root@DayDream:/# route 
Kernel IP routing table
Destination   Gateway     Genmask     Flags Metric Ref  Use Iface
113.115.0.1   *        255.255.255.255 UH  0   0    0 3g-ppp0
192.168.20.0  *        255.255.255.0  U   0   0    0 br-lan

于是,设置上默认网关

route add default gw 113.115.0.1

在尝试一次。发现成功了:

root@DayDream:/# ping www.baidu.com
PING www.baidu.com (180.97.33.107): 56 data bytes
64 bytes from 180.97.33.107: seq=0 ttl=55 time=87.532 ms

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试