JAVA面试题集锦

原作者的公众号:Java知音

这个是转发的原作者的技术文档


Java面试题(02)

他在说接口与抽象类中的区别的时候有个点说错了: 接口中也可以定义静态方法的,只是在实现这个接口的时候接口中的静态方法可以不用被重写。

Java面试题(03)

Java面试题(04)

Java面试题(05)

Java面试题(06)

Java面试题(07)

Java面试题(08)

Java面试题(09)

Java面试题(10)

Java面试题(11)

Java面试题(12)

Java面试题(13)

Java面试题(14)

Java面试题(15)

Java面试题(16)

Java面试题(17)

我在JDK1.8下运行的结果图
在这里插入图片描述

没有更多推荐了,返回首页