php过滤微信昵称中的表情

在写入数据库的时候,如果微信昵称中包含emoji字符有时候会报错,可以想办法在写入之前把这些字符过滤掉,于是在网上找到一个方法,记录一下。
一:

function filterNickname($nickname)
 
{
  $nickname = preg_replace('/[\x{1F600}-\x{1F64F}]/u', '', $nickname);
 
  $nickname = preg_replace('/[\x{1F300}-\x{1F5FF}]/u', '', $nickname);
 
  $nickname = preg_replace('/[\x{1F680}-\x{1F6FF}]/u', '', $nickname);
 
  $nickname = preg_replace('/[\x{2600}-\x{26FF}]/u', '', $nickname);
 
  $nickname = preg_replace('/[\x{2700}-\x{27BF}]/u', '', $nickname);
 
  $nickname = str_replace(array('"','\''), '', $nickname);
 
  return addslashes(trim($nickname));
}

二:

function filterEmoji($str)
{
  $str = preg_replace_callback( '/./u',
      function (array $match) {
        return strlen($match[0]) >= 4 ? '' : $match[0];
      },
      $str);

   return $str;
 }

展开阅读全文

没有更多推荐了,返回首页