EVC及Porcket pc2003 SDK安装下载

安装步骤:

1、先安装ActiveSync   下载

http://dytele1.skycn.com/down/ActiveSyncsetupchs.zip

2、接着安装EVC主程序(eMbedded Visual C++4.0)  下载

http://download.microsoft.com/download/c/3/f/c3f8b58b-9753-4c2e-8b96-2dfe3476a2f7/eVC4.exe

再在解压安装文件目录下找到SDK文件夹,运行其中的STANDARD_SDK.msi

EVC4.0 cdkey:  TRT7H-KD36T-FRH8D-6QH8P-VFJHQ

3、安装EVCSP4        下载

http://download.microsoft.com/download/a/7/3/a735c7fb-dcbd-429f-9090-d09b3b15d3fa/evc4sp4.exe

4、安装SDKs for EVC  

    4.1、Windows Mobile 5.0 PPC SDK:      下载
http://download.microsoft.com/download/d/2/e/d2e43e33-53b0-45b6-ba70-fe6fdc4aa5bb/Windows%20Mobile%205.0%20Pocket%20PC%20SDK.msi
    4.2、PPC 2003 SDK:         下载http://www.microsoft.com/downloads/info.aspx?na=90&p=&SrcDisplayLang=en&SrcCategoryId=&SrcFamilyId=9996b314-0364-4623-9ede-0b5fbb133652&u=http%3a%2f%2fdownload.microsoft.com%2fdownload%2f6%2f9%2f5%2f69570242-44e8-45e6-a252-9bd56db8ec83%2fMicrosoft+Pocket+PC+2003+SDK.msi
    4.3、SmartPhone 2003 SDK:   下载
http://www.microsoft.com/downloads/info.aspx?na=90&p=&SrcDisplayLang=en&SrcCategoryId=&SrcFamilyId=a6c4f799-ec5c-427c-807c-4c0f96765a81&u=http%3a%2f%2fdownload.microsoft.com%2fdownload%2fe%2f3%2f1%2fe310bb99-2f33-4d79-bb8a-41d9cb3c79b4%2fMicrosoft+SMARTPHONE+2003+SDK.msi


5、安装PPC2003中文模拟器:      下载
http://61.164.73.106/d/fid/98f78b167d22bdb37339634dd0d1c294d3604c5d13700601/sid/980fcd04ab12f7/fn/PPC%202003%E4%B8%AD%E6%96%87%E6%A8%A1%E6%8B%9F%E5%99%81%7F.rar

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
  • 广告
  • 抄袭
  • 版权
  • 政治
  • 色情
  • 无意义
  • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试

关闭