[bzoj4242]水壶【网格图曼哈顿最小生成树+树上倍增】

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/assass_cannotin/article/details/80356340

bzoj4242 水壶

此题思路很明显,构造最小生成树之后在树上倍增即可
注:本题不一定存在最小生成树,可能只有最小生成森林
此题的难点在于怎么求最小生成树
我们需要最小化边集才能保证Kruskal的复杂度
我们将所有的建筑推入队列,对地图进行染色
如果两股势力相交了,就表明可能产生了一条在最小生成树上的边
我们利用这些边就可以快速求出最小生成树了
复杂度O(NM+Plog2P+Qlog2P)
代码剧毒4K+
自行欣赏

#include<iostream>
#include<cstdio>
#include<cstring>
#include<algorithm>
#include<cctype>
#include<vector>
using namespace std;
#define fastcall __attribute__((optimize("-O3")))
#define IL __inline__ __attribute__((always_inline))
fastcall IL void read(int &x)
{
  int s=0,w=1;
  char c=getchar();
  while(!isdigit(c)){if(c=='-')w=-1;c=getchar();}
  while(isdigit(c)){s=(s<<3)+(s<<1)+c-'0',c=getchar();}
  x=s*w;
}
fastcall inline void write(int x)
{
  if(x<0)putchar('-'),x=-x;
  if(x>9)write(x/10);
  putchar(x%10+'0');
}
const int MAXN=2010;
const int MAXM=200010;
const int dx[4]={1,0,-1,0},dy[4]={0,1,0,-1};
struct edge
{
  int to,nxxt,w;
}e[MAXM<<1];
int head[MAXM],cnt;
fastcall IL void add(int x,int y,int z)
{
  e[++cnt].to=y;
  e[cnt].nxxt=head[x];
  e[cnt].w=z;
  head[x]=cnt;
}
#define mp make_pair
#define pb push_back
vector<pair<int,int> >v[MAXN*MAXN];
pair<int,int> Q[MAXN*MAXN<<1];
int front=1,rear=0,n,m,p,T;
char mapp[MAXN][MAXN];
pair<int,int>vis[MAXN][MAXN];
fastcall IL bool check(int x,int y)
{
  return (x>=1&&x<=n&&y>=1&&y<=m);
}
fastcall IL void bfs()
{
  while(front<=rear)
  {
    pair<int,int>now=Q[front++];
    for(register int k=0;k<4;k++)
    {
      int nowx=now.first+dx[k],nowy=now.second+dy[k];
      if(!check(nowx,nowy))continue ;
      if(mapp[nowx][nowy]=='#')continue ;
      if(!vis[nowx][nowy].second)
      vis[nowx][nowy]=mp(vis[now.first][now.second].first+1,vis[now.first][now.second].second),Q[++rear]=mp(nowx,nowy);
      else if(vis[nowx][nowy].second^vis[now.first][now.second].second)
      v[vis[now.first][now.second].first+vis[nowx][nowy].first].pb(mp(vis[now.first][now.second].second,vis[nowx][nowy].second));
    }
  }
}
int fafa[MAXM],deep[MAXM],fa[MAXM][19],len[MAXM][19];
fastcall inline int find(int x){return (x==fafa[x])?x:fafa[x]=find(fafa[x]);}
fastcall IL void un(int x,int y)
{
  x=find(x),y=find(y);
  if(x==y)return ;
  fafa[x]=y;
}
fastcall IL void kruskal()
{
  for(register int i=0;i<=n*m;i++)
  {
    for(register unsigned int j=0;j<v[i].size();j++)
    {
      if(find(v[i][j].first)^find(v[i][j].second))
      {
        un(v[i][j].first,v[i][j].second);
        add(v[i][j].first,v[i][j].second,i),add(v[i][j].second,v[i][j].first,i);
      }
    }
  }
}
fastcall void init(int u,int father,int w)
{
  fa[u][0]=father;
  deep[u]=deep[father]+1;
  len[u][0]=w;
  for(register int i=1;i<=18;i++)
  fa[u][i]=fa[fa[u][i-1]][i-1],len[u][i]=max(len[u][i-1],len[fa[u][i-1]][i-1]);
  for(register int i=head[u];i;i=e[i].nxxt)
  {
    if(e[i].to==father)continue ;
    init(e[i].to,u,e[i].w);
  }
}
fastcall IL int solve(int u,int v)
{
  if(find(u)^find(v))return -1;
  int ans=0;
  if(deep[u]<deep[v])swap(u,v);
  for(register int i=18;~i;i--)
  if(deep[fa[u][i]]>=deep[v])
  {
    ans=max(ans,len[u][i]);
    u=fa[u][i];
  }
  if(u==v)return ans;
  for(register int i=18;~i;i--)
  {
    if(fa[u][i]^fa[v][i])
    {
      ans=max(ans,max(len[u][i],len[v][i]));
      u=fa[u][i],v=fa[v][i];
    }
  }
  return max(ans,max(len[u][0],len[v][0]));
}
fastcall int main()
{
  read(n),read(m),read(p),read(T);
  for(register int i=1;i<=p;i++)fafa[i]=i;
  for(register int i=1;i<=n;i++)
  {scanf("%s",mapp[i]+1);}
  for(register int i=1;i<=p;i++)
  {
    int x,y;
    read(x),read(y);
    Q[++rear]=mp(x,y),vis[x][y]=mp(0,i);
  }
  bfs();
  kruskal();
  for(register int i=1;i<=p;i++)
  if(find(i)==i)init(i,0,0);
  while(T--)
  {
    int u,v;
    read(u),read(v);
    write(solve(u,v)),putchar(10);
  }
}

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试