MYSQL数据库的翻页

这个是我自己想出来的,当时只想到这么个笨方法。

看到不少人都在问MYSQL怎么翻页,现在拿出来给大家借鉴一下。

如果有好的方法请留言。大家互相探讨。

<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">

function immeSubmit(fPage,mPageCount)
{
 document.form2.target = ""
 if (fPage>mPageCount)
  fPage=mPageCount;
 if (fPage<"1")
  fPage="1";
 document.form2.action = "?pPage="+fPage  ;
// window.alert("?pPage="+fPage);
 document.form2.method = "post";
 document.form2.submit();
}

</script>

<%

m_page = 1
If Trim(Request("pPage")) <> "" Then
 m_page = Trim(Request("pPage"))
End If

C_SQL = "Select count(*) zs From T_info "

 Set Rs = SConn.Execute(C_SQL)
 If Not Rs.Eof Then
  mRecordCount = Rs("zs")
 Else
  mRecordCount = 0
 End If
 Rs.Close
 n = 18             '每页显示多少记录
 'vvvvvvvvvvvvvvvv计算出记录数所产生的页数vvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
 If (mRecordCount Mod n) = 0 Then
  mPageCount =mRecordCount/n
 Else
  mPageCount = mRecordCount/n + 1
 End If
 If Cint(m_page) > mPageCount Then
  m_page = mPageCount
 End If
 'vvvvvvvvvvvvvvvv计算取出记录的起始数vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
 m_min = (Cint(m_page) - 1) * n
 '************************************************************
 SQL = SQL & " LIMIT "&m_min&","&n
 Rs.Open SQL,SConn,3,3

'这里显示数据

'下面这是翻页

                        <tr bgcolor="#329832">
                          <td height="24" colspan="5"><div align="center" class="bai">第
<%     For k = 1 To mPageCount
      If CStr(k) = Trim(m_page) Then%>
       <font color="#FF0000"><%=k%></font>
<%      Else%>
       <a onclick="document.form2.flag.value=2" href="javascript:immeSubmit(<%=k%>,<%=mPageCount%>);" class="news"><%=k%></a>
<%      End If
     Next%> 页 </div></td>

基本上就这些,有什么可以留言。

大家一起优化一下。

阅读更多
个人分类: ASP
想对作者说点什么? 我来说一句

没有更多推荐了,返回首页

加入CSDN,享受更精准的内容推荐,与500万程序员共同成长!
关闭
关闭