LeetCode—415. 字符串相加

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/baidu_36536257/article/details/80344274
char* addStrings(char* a, char* b) {
  int lena,lenb,len=0,num_a,num_b,i,j,jin=0;
  int s[10000];
  char ss[10000];
  lena=strlen(a);
  lenb=strlen(b);
  i=lena-1;
  j=lenb-1;
//printf("a%d b%d\n",lena,lenb);
  while(i!=-1&&j!=-1)
  {
    num_a=a[i]-'0';
    num_b=b[j]-'0';
    s[len]=(num_a+num_b+jin)%10;
    jin=(num_a+num_b+jin)/10;
    len++;
    i--;
    j--;
  }

  while(i!=-1)
  {
    num_a=a[i]-'0';
    s[len]=(num_a+jin)%10;
    jin=(num_a+jin)/10;
    len++;
    i--;
  }
  while(j!=-1)
  {
    num_b=b[j]-'0';
    s[len]=(num_b+jin)%10;
    jin=(num_b+jin)/10;
    len++;
    j--;
  }
  if(jin==0)
  {
    for(i=len-1;i>=0;i--)
    ss[len-i-1]=s[i]+'0';
    ss[len]='\0';
  }
  else
  {
    for(i=len-1;i>=0;i--)
    ss[len-i]=s[i]+'0';
    ss[0]='1';
    ss[++len]='\0';
  }
  a=ss;
  puts(a);
  return a;
}

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试

关闭