webAPI中的鼠标事件

事件 

事件源                           谁

事件名称                         做了什么

事件处理程序                    发生了什么效果

注意点 : 事件注册时不会执行事件处理程序的,只有满足事件触发条件才会执行事件处理程序.

事件注册的方式 :  on + 事件名称

鼠标单击事件: onclick

鼠标移入事件 : onmouseover

鼠标移出事件 : onmouseout

鼠标按下事件:onmousedown

鼠标松开事件 :onmouseup

鼠标移动事件  :onmousemove

键盘事件 : onkeydown

键盘松开 : onkeyup

获得焦点事件: onfocus

失去焦点事件: onblur

展开阅读全文

没有更多推荐了,返回首页