bbiao的专栏

天行健,君子以自强不息;地势坤,君子以厚德载物。

计算机组织与结构第二道题目的JAVA解法

import java.io.*;

public class Solution{
 public static void main(String[] args){
  /*int[] a=new int[11];
  int[] back=new int[11];
  int[] m=new int[11];
  int[] negm=new int[11];
  int[] q=new int[11];*/
  
  int[] a={1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1};
  int[] back={1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1};
  int[] m={0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,1};
  int[] negm={1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,1};
  int[] q={1,1,1,1,0,1,1,0,1,1,1,1};
  String flag=new String("+");
  boolean suc=true;
  
  printArray(a);
  System.out.print("/t");
  printArray(q);
  System.out.print("/t");
  System.out.println("Initial");
  
  for(int n=0;n<12;n++){
   shift(a);
   a[a.length-1]=q[0];
   shift(q);
   back=copy(a);
   printArray(a);
   System.out.print("/t");
   printArray(q);
   System.out.print("/t");
   System.out.println("Shift");
   
   if(a[0]==m[0]){
    a=add(a,negm);
    printArray(a);
    System.out.print("/t/t/t");
    System.out.println("-");
   }
   else{
    a=add(a,m);
    printArray(a);
    System.out.print("/t/t/t");
    System.out.println("+");
   }
   
   if(a[0]==back[0]) suc=true;
   else suc=false;
   
   if(suc||zero(a)) set(q,1);
   if(!suc&&!zero(a)){
    set(q,0);
    a=copy(back);
    printArray(a);
    System.out.print("/t");
    printArray(q);
    System.out.print("/t");
    System.out.println("Backup");
    
   }
   
  }
  
  
  
 }
 
 public static int[] add(int[] a,int[] b){
  int c=0;
  int index;
  int[] result=new int[12];
  for(index=a.length-1;index>-1;index--){
   result[index]=(a[index]+b[index]+c)%2;
   c=(a[index]+b[index]+c)/2;
   //System.out.println(c);
  }
  return result;
  
 }
 
 public static void shift(int[] a){
  int index;
  for(index=0;index<a.length-1;index++){
   a[index]=a[index+1];
  }
  a[index]=0;
  
 }
 
 public static void set(int[] q,int value){
  if(q[q.length-1]!=value){
   q[q.length-1]=value;
   System.out.print("/t/t");
   printArray(q);
   System.out.print("/t");
   System.out.println("Set "+value);
   
  }
 }
 
 public static int[] copy(int[] source){
  int[] aim=new int[source.length];
  for(int index=0;index<source.length;index++)
   aim[index]=source[index];
  return aim;
 }
 
 public static boolean zero(int[] a){
  boolean f=true;
  for(int i=0;i<a.length;i++){
   if(a[i]!=0) f=false;
  }
  return f;
 }
 
 public static void printArray(int[] arr){
  for(int i=0;i<arr.length;i++){
   System.out.print(arr[i]);
   if((i+1)%4==0&&(i+1)!=arr.length)
    System.out.print(',');
  }
 }
}

附答案:

1111,1111,1111 1111,0110,1111 Initial
1111,1111,1111 1110,1101,1110 Shift
0000,0000,1100   +
1111,1111,1111 1110,1101,1110 Backup
1111,1111,1111 1101,1011,1100 Shift
0000,0000,1100   +
1111,1111,1111 1101,1011,1100 Backup
1111,1111,1111 1011,0111,1000 Shift
0000,0000,1100   +
1111,1111,1111 1011,0111,1000 Backup
1111,1111,1111 0110,1111,0000 Shift
0000,0000,1100   +
1111,1111,1111 0110,1111,0000 Backup
1111,1111,1110 1101,1110,0000 Shift
0000,0000,1011   +
1111,1111,1110 1101,1110,0000 Backup
1111,1111,1101 1011,1100,0000 Shift
0000,0000,1010   +
1111,1111,1101 1011,1100,0000 Backup
1111,1111,1011 0111,1000,0000 Shift
0000,0000,1000   +
1111,1111,1011 0111,1000,0000 Backup
1111,1111,0110 1111,0000,0000 Shift
0000,0000,0011   +
1111,1111,0110 1111,0000,0000 Backup
1111,1110,1101 1110,0000,0000 Shift
1111,1111,1010   +
  1110,0000,0001 Set 1
1111,1111,0101 1100,0000,0010 Shift
0000,0000,0010   +
1111,1111,0101 1100,0000,0010 Backup
1111,1110,1011 1000,0000,0100 Shift
1111,1111,1000   +
  1000,0000,0101 Set 1
1111,1111,0001 0000,0000,1010 Shift
1111,1111,1110   +
  0000,0000,1011 Set 1

阅读更多
个人分类: 程序设计
想对作者说点什么? 我来说一句

计算机组织结构答案

2009年12月06日 1.5MB 下载

没有更多推荐了,返回首页

加入CSDN,享受更精准的内容推荐,与500万程序员共同成长!
关闭
关闭