php常见递归实现

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/best_go_to_success/article/details/53080608

今天我做了一个递归

首先,我们来看一下数据库表的设计

这个就是我们的数据库了

接下来我们首先获取数据

<?php
header('content-type:text/html;charset=utf-8');
$pdo=new PDO('mysql:host=127.0.0.1;dbname=test','root','root');
$pdo->exec('set names utf8');
$sql='select * from test';
$res=$pdo->query($sql)->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);

实现一个简单的树状递归

function tree($data,$pid=0,$level=0) {
    static $arr;
    foreach($data as $k=>$v) {
        if($v['pid'] == $pid) {
            $v['level']=$level;
            $arr[]=$v;
            tree($data,$v['id'],$level+1);
        }
    }
    return $arr;
}

$res1=tree($res);

打印我们的数据print_r($res1);

Array
(
  [0] => Array
    (
      [id] => 1
      [name] => 交通工具
      [pid] => 0
      [level] => 0
    )

  [1] => Array
    (
      [id] => 2
      [name] => 汽车
      [pid] => 1
      [level] => 1
    )

  [2] => Array
    (
      [id] => 3
      [name] => 宝马
      [pid] => 2
      [level] => 2
    )

  [3] => Array
    (
      [id] => 8
      [name] => bm1
      [pid] => 3
      [level] => 3
    )

  [4] => Array
    (
      [id] => 7
      [name] => 火车
      [pid] => 1
      [level] => 1
    )

  [5] => Array
    (
      [id] => 4
      [name] => 食品
      [pid] => 0
      [level] => 0
    )

  [6] => Array
    (
      [id] => 5
      [name] => 水果
      [pid] => 4
      [level] => 1
    )

  [7] => Array
    (
      [id] => 6
      [name] => 苹果
      [pid] => 5
      [level] => 2
    )

)

紧接着我们来实现一个子孙递归

function son($data,$pid=0) {
    $arr=array();
    foreach($data as $k=>$v) {
        if($v['pid'] == $pid) {
            $v['son']=son($data,$v['id']);
            $arr[]=$v;
        }
    }
    return $arr;
}

以上就是我们的一个子孙递归,我们试着调用一下

$res2=son($res);

print_r($res2);

Array
(
  [0] => Array
    (
      [id] => 1
      [name] => 交通工具
      [pid] => 0
      [son] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [id] => 2
              [name] => 汽车
              [pid] => 1
              [son] => Array
                (
                  [0] => Array
                    (
                      [id] => 3
                      [name] => 宝马
                      [pid] => 2
                      [son] => Array
                        (
                          [0] => Array
                            (
                              [id] => 8
                              [name] => bm1
                              [pid] => 3
                              [son] => Array
                                (
                                )

                            )

                        )

                    )

                )

            )

          [1] => Array
            (
              [id] => 7
              [name] => 火车
              [pid] => 1
              [son] => Array
                (
                )

            )

        )

    )

  [1] => Array
    (
      [id] => 4
      [name] => 食品
      [pid] => 0
      [son] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [id] => 5
              [name] => 水果
              [pid] => 4
              [son] => Array
                (
                  [0] => Array
                    (
                      [id] => 6
                      [name] => 苹果
                      [pid] => 5
                      [son] => Array
                        (
                        )

                    )

                )

            )

        )

    )

)


没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试

关闭