老三字经

人之初(rénzhīchū) 性本善(xìngběnshàn) 性相近(xìngxiāngjìn) 习相远(xíxiāngyuǎn)
苟不教(gǒubújiào) 性乃迁(xìngnǎiqiān) 教之道(jiàozhīdào) 贵以专(guìyǐzhuān)
昔孟母(xīmèngmǔ) 择邻处(zélínchǔ) 子不学(zǐbùxué) 断机杼(duànjīzhù)
窦燕山(dòuyānshān) 有义方(yǒuyìfāng) 教五子(jiāowǔzǐ) 名俱扬(míngjùyáng)
养不教(yǎngbújiào) 父之过(fùzhīguò) 教不严(jiàobùyán) 师之惰(shīzhīduò)
子不学(zǐbùxué) 非所宜(fēisuǒyí) 幼不学(yòubùxué) 老何为(lǎohéwéi)
玉不琢(yùbùzhuó) 不成器(bùchéngqì) 人不学(rénbùxué) 不知义(bùzhīyì)
为人子(wéirénzǐ) 方少时(fāngshàoshí) 亲师友(qīnshīyǒu) 习礼仪(xílǐyí)
香九龄(xiāngjiǔlíng) 能温席(néngwēnxí) 孝于亲(xiàoyúqīn) 所当执(suǒdāngzhí)
融四岁(róngsìsuì) 能让梨(néngrànglí) 弟于长(dìyúzhǎng) 宜先知(yíxiānzhī)
首孝悌(shǒuxiàotì) 次见闻(cìjiànwén) 知某数(zhīmǒushù) 识某文(shímǒuwén)
一而十(yīérshí) 十而百(shíérbǎi) 百而千(bǎiérqiān) 千而万(qiānérwàn)
三才者(sāncáizhě) 天地人(tiāndìrén) 三光者(sānguāngzhě) 日月星(rìyuèxīng)
三纲者(sāngāngzhě) 君臣义(jūnchényì) 父子亲(fùzǐqīn) 夫妇顺(fūfùshùn)
曰春夏(yuēchūnxià) 曰秋冬(yuēqiūdōng) 此四时(cǐsìshí) 运不穷(yùnbùqióng)
曰南北(yuēnánběi) 曰西东(yuēxīdōng) 此四方(cǐsìfāng) 应乎中(yìnghūzhōng)
曰水火(yuēshuǐhuǒ) 木金土(mùjīntǔ) 此五行(cǐwǔxíng) 本乎数(běnhūshù)
十干者(shígānzhě) 甲至癸(jiǎzhìguǐ) 十二支(shíèrzhī) 子至亥(zǐzhìhài)
曰黄道(yuēhuángdào) 日所躔(rìsuǒchán) 曰赤道(yuēchìdào) 当中权(dāngzhōngquán)
赤道下(chìdàoxià) 温暖极(wēnnuǎnjí) 我中华(wǒzhōnghuá) 在东北(zàidōngběi)
寒燠均(hányùjūn) 霜露改(shuānglùgǎi) 右高原(yòugāoyuán) 左大海(zuǒdàhǎi)
曰江河(yuējiānghé) 曰淮济(yuēhuáijì) 此四渎(cǐsìdú) 水之纪(shuǐzhījì)
曰岱华(yuēdàihuá) 嵩恒衡(sōnghénghéng) 此五岳(cǐwǔyuè) 山之名(shānzhīmíng)
古九州(gǔjiǔzhōu) 今改制(jīngǎizhì) 称行省(chēngxíngshěng) 三十五(sānshíwǔ)
曰士农(yuēshìnóng) 曰工商(yuēgōngshāng) 此四民(cǐsìmín) 国之良(guózhīliáng)
曰仁义(yuērényì) 礼智信(lǐzhìxìn) 此五常(cǐwǔcháng) 不容紊(bùróngwěn)
地所生(dìsuǒshēng) 有草木(yǒucǎomù) 此植物(cǐzhíwù) 遍水陆(biànshuǐlù)
有虫鱼(yǒuchóngyú) 有鸟兽(yǒuniǎoshòu) 此动物(cǐdòngwù) 能飞走(néngfēizǒu)
稻梁菽(dàoliángshū) 麦黍稷(màishǔjì) 此六谷(cǐliùgǔ) 人所食(rénsuǒshí)
马牛羊(mǎniúyáng) 鸡犬豕(jīquǎnshǐ) 此六畜(cǐliùchù) 人所饲(rénsuǒsì)
曰喜怒(yuēxǐnù) 曰哀惧(yuēāijù) 爱恶欲(àiwùyù) 七情俱(qīqíngjù)
青赤黄(qīngchìhuáng) 及黑白(jíhēibái) 此五色(cǐwǔsè) 目所识(mùsuǒshí)
酸苦甘(suānkǔgān) 及辛咸(jíxīnxián) 此五味(cǐwǔwèi) 口所含(kǒusuǒhán)
膻焦香(shānjiāoxiāng) 及腥朽(jíxīngxiǔ) 此五臭(cǐwǔchòu) 鼻所嗅(bísuǒxiù)
匏土革(páotǔgé) 木石金(mùshíjīn) 丝与竹(sīyǔzhú) 乃八音(nǎibāyīn)
曰平上(yuēpíngshǎng) 曰去入(yuēqùrù) 此四声(cǐsìshēng) 宜调协(yítiáoxié)
高曾祖(gāozēngzǔ) 父而身(fùérshēn) 身而子(shēnérzǐ) 子而孙(zǐérsūn)
自子孙(zìzǐsūn) 至玄曾(zhìxuánzēng) 乃九族(nǎijiǔzú) 人之伦(rénzhīlún)
父子恩(fùzǐēn) 夫妇从(fūfùcóng) 兄则友(xiōngzéyǒu) 弟则恭(dìzégōng)
长幼序(zhǎngyòuxù) 友与朋(yǒuyǔpéng) 君则敬(jūnzéjìng) 臣则忠(chénzézhōng)
此十义(cǐshíyì) 人所同(rénsuǒtóng) 当师叙(dāngshīxù) 勿违背(wùwéibèi)
斩齐衰(zhǎnqíshuāi) 大小功(dàxiǎogōng) 至缌麻(zhìsīmá) 五服终(wǔfùzhōng)
礼乐射(lǐyuèshè) 御书数(yùshūshù) 古六艺(gǔliùyì) 今不具(jīnbùjù)
惟书学(wéishūxué) 人共遵(réngòngzūn) 既识字(jìshízì) 讲说文(jiǎngshuōwén)
有古文(yǒugǔwén) 大小篆(dàxiǎozhuàn) 隶草继(lìcǎojì) 不可乱(bùkěluàn)
若广学(ruòguǎngxué) 惧其繁(jùqífán) 但略说(dànlüèshuō) 能知原(néngzhīyuán)
凡训蒙(fánxùnméng) 须讲究(xūjiǎngjiū) 详训诂(xiángxùngǔ) 明句读(míngjùdòu)
为学者(wéixuézhě) 必有初(bìyǒuchū) 小学终(xiǎoxuézhōng) 至四书(zhìsìshū)
论语者(lúnyǔzhě) 二十篇(èrshípiān) 群弟子(qúndìzǐ) 记善言(jìshànyán)
孟子者(mèngzǐzhě) 七篇止(qīpiānzhǐ) 讲道德(jiǎngdàodé) 说仁义(shuōrényì)
作中庸(zuòzhōngyōng) 乃孔伋(nǎikǒngjí) 中不偏(zhōngbùpiān) 庸不易(yōngbùyì)
作大学(zuòdàxué) 乃曾子(nǎizēngzǐ) 自修齐(zìxiūqí) 至平治(zhìpíngzhì)
孝经通(xiàojīngtōng) 四书熟(sìshūshú) 如六经(rúliùjīng) 始可读(shǐkědú)
诗书易(shīshūyì) 礼春秋(lǐchūnqiū) 号六经(hàoliùjīng) 当讲求(dāngjiǎngqiú)
有连山(yǒuliánshān) 有归藏(yǒuguīcáng) 有周易(yǒuzhōuyì) 三易详(sānyìxiáng)
有典谟(yǒudiǎnmó) 有训诰(yǒuxùngào) 有誓命(yǒushìmìng) 书之奥(shūzhīào)
我周公(wǒzhōugōng) 作周礼(zuòzhōulǐ) 著六官(zhùliùguān) 存治体(cúnzhìtǐ)
大小戴(dàxiǎodài) 注礼记(zhùlǐjì) 述圣言(shùshèngyán) 礼乐备(lǐyuèbèi)
有国风(yǒuguófēng) 有雅颂(yǒuyǎsòng) 号四诗(hàosìshī) 当讽咏(dāngfěngyǒng)
诗既亡(shījìwáng) 春秋作(chūnqiūzuò) 寓褒贬(yùbāobiǎn) 别善恶(biéshànè)
三传者(sānzhuànzhě) 有公羊(yǒugōngyáng) 有左氏(yǒuzuǒshì) 有谷梁(yǒugǔliáng)
尔雅者(ěryǎzhě) 善辨言(shànbiànyán) 求经训(qiújīngxùn) 此莫先(cǐmòxiān)
古圣著(gǔshèngzhù) 先贤传(xiānxiánzhuàn) 注疏备(zhùshūbèi) 十三经(shísānjīng)
左传外(zhuànwài) 有国语(yǒuguóyǔ) 合群经(héqúnjīng) 数十五(shùshíwǔ)
经既明(jīngjìmíng) 方读子(fāngdúzǐ) 撮其要(cuōqíyào) 记其事(jìqíshì)
五子者(wǔzǐzhě) 有荀扬(yǒuxúnyáng) 文中子(wénzhōngzǐ) 及老庄(jílǎozhuāng)
经子通(jīngzǐtōng) 读诸史(dúzhūshǐ) 考世系(kǎoshìxì) 知终始(zhīzhōngshǐ)
自羲农(zìxīnóng) 至黄帝(zhìhuángdì) 号三皇(hàosānhuáng) 在上世(zàishàngshì)
唐有虞(tángyǒuyú) 号二帝(hàoèrdì) 相揖逊(xiāngyīxùn) 称盛世(chēngshèngshì)
夏有禹(xiàyǒuyǔ) 商有汤(shāngyǒutāng) 周文武(zhōuwénwǔ) 称三王(chēngsānwáng)
夏传子(xiàchuánzǐ) 家天下(jiātiānxià) 四百载(sìbǎizǎi) 迁夏社(qiānxiàshè)
汤伐夏(tāngfáxià) 国号商(guóhàoshāng) 六百载(liùbǎizǎi) 至纣亡(zhìzhòuwáng)
周武王(zhōuwǔwáng) 始诛纣(shǐzhūzhòu) 八百载(bābǎizǎi) 最长久(zuìchángjiǔ)
周共和(zhōugònghé) 始纪年(shǐjìnián) 历宣幽(lìxuānyōu) 遂东迁(suìdōngqiān)
周道衰(zhōudàoshuāi) 王纲坠(wánggāngzhuì) 逞干戈(chěnggāngē) 尚游说(shàngyóushuì)
始春秋(shǐchūnqiū) 终战国(zhōngzhànguó) 五霸强(wǔbàqiáng) 七雄出(qīxióngchū)
嬴秦氏(yíngqínshì) 始兼并(shǐjiānbìng) 传二世(chuánèrshì) 楚汉争(chǔhànzhēng)
高祖兴(gāozǔxīng) 汉业建(hànyèjiàn) 至孝平(zhìxiàopíng) 王莽篡(wángmǎngcuàn)
光武兴(guāngwǔxīng) 为东汉(wéidōnghàn) 四百年(sìbǎinián) 终于献(zhōngyúxiàn)
魏蜀吴(wèishǔwú) 争汉鼎(zhēnghàndǐng) 号三国(hàosānguó) 迄两晋(qìliǎngjìn)
宋齐继(sòngqíjì) 梁陈承(liángchénchéng) 为南朝(wéináncháo) 都金陵(dūjīnlíng)
北元魏(běiyuánwèi) 分东西(fēndōngxī) 宇文周(yǔwénzhōu) 兴高齐(xīnggāoqí)
迨至隋(dàizhìsuí) 一土宇(yītǔyǔ) 不再传(bùzàichuán) 失统绪(shītǒngxù)
唐高祖(tánggāozǔ) 起义师(qǐyìshī) 除隋乱(chúsuíluàn) 创国基(chuàngguójī)
二十传(èrshíchuán) 三百载(sānbǎizǎi) 梁灭之(liángmièzhī) 国乃改(guónǎigǎi)
梁唐晋(liángtángjìn) 及汉周(jíhànzhōu) 称五代(chēngwǔdài) 皆有由(jiēyǒuyóu)
赵宋兴(zhàosòngxīng) 受周禅(shòuzhōushàn) 十八传(shíbāchuán) 南北混(nánběihùn)
辽与金(liáoyǔjīn) 皆称帝(jiēchēngdì) 元灭金(yuánmièjīn) 绝宋世(juésòngshì)
舆图广(yútúguǎng) 超前代(chāoqiándài) 九十年(jiǔshínián) 国祚废(guózuòfèi)
太祖兴(tàizǔxīng) 国大明(guódàmíng) 号洪武(hàohóngwǔ) 都金陵(dūjīnlíng)
迨成祖(dàichéngzǔ) 迁燕京(qiānyānjīng) 十六世(shíliùshì) 至崇祯(zhìchóngzhēn)
权阉肆(quányānsì) 寇如林(kòurúlín) 李闯出(lǐchuǎngchū) 神器焚(shénqìfén)
清世祖(qīngshìzǔ) 膺景命(yīngjǐngmìng) 靖四方(jìngsìfāng) 克大定(kèdàdìng)
由康雍(yóukāngyōng) 历乾嘉(lìqiánjiā) 民安富(mínānfù) 治绩夸(zhìjìkuā)
道咸间(dàoxiánjiān) 变乱起(biànluànqǐ) 始英法(shǐyīngfǎ) 扰都鄙(rǎodūbǐ)
同光后(tóngguānghòu) 宣统弱(xuāntǒngruò) 传九帝(chuánjiǔdì) 满清殁(mǎnqīngmò)
革命兴(gémìngxīng) 废帝制(fèidìzhì) 立宪法(lìxiànfǎ) 建民国(jiànmínguó)
古今史(gǔjīnshǐ) 全在兹(quánzàizī) 载治乱(zǎizhìluàn) 知兴衰(zhīxīngshuāi)
史虽繁(shǐsuīfán) 读有次(dúyǒucì) 史记一(shǐjìyī) 汉书二(hànshūèr)
后汉三(hòuhànsān) 国志四(guózhìsì) 兼证经(jiānzhèngjīng) 参通鉴(cāntōngjiàn)
读史者(dúshǐzhě) 考实录(kǎoshílù) 通古今(tōnggǔjīn) 若亲目(ruòqīnmù)
口而诵(kǒuérsòng) 心而惟(xīnérwéi) 朝于斯(zhāoyúsī) 夕于斯(xīyúsī)
昔仲尼(xīzhòngní) 师项橐(shīxiàngtuó) 古圣贤(gǔshèngxián) 尚勤学(shàngqínxué)
赵中令(zhàozhōnglìng) 读鲁论(dúlǔlún) 彼既仕(bǐjìshì) 学且勤(xuéqiěqín)
披蒲编(pīpúbiān) 削竹简(xiāozhújiǎn) 彼无书(bǐwúshū) 且知勉(qiězhīmiǎn)
头悬梁(tóuxuánliáng) 锥刺股(zhuīcìgǔ) 彼不教(bǐbùjiào) 自勤苦(zìqínkǔ)
如囊萤(rúnángyíng) 如映雪(rúyìngxuě) 家虽贫(jiāsuīpín) 学不辍(xuébùchuò)
如负薪(rúfùxīn) 如挂角(rúguàjiǎo) 身虽劳(shēnsuīláo) 犹苦卓(yóukǔzhuó)
苏老泉(sūlǎoquán) 二十七(èrshíqī) 始发愤(shǐfāfèn) 读书籍(dúshūjí)
彼既老(bǐjìlǎo) 犹悔迟(yóuhuǐchí) 尔小生(ěrxiǎoshēng) 宜早思(yízǎosī)
若梁灏(ruòliánghào) 八十二(bāshíèr) 对大廷(duìdàtíng) 魁多士(kuíduōshì)
彼既成(bǐjìchéng) 众称异(zhòngchēngyì) 尔小生(ěrxiǎoshēng) 宜立志(yílìzhì)
莹八岁(yíngbāsuì) 能咏诗(néngyǒngshī) 泌七岁(mìqīsuì) 能赋棋(néngfùqí)
彼颖悟(bǐyǐngwù) 人称奇(rénchēngqí) 尔幼学(ěryòuxué) 当效之(dāngxiàozhī)
蔡文姬(càiwénjī) 能辩琴(néngbiànqín) 谢道韫(xièdàoyùn) 能咏吟(néngyǒngyín)
彼女子(bǐnǚzǐ) 且聪敏(qiěcōngmǐn) 尔男子(ěrnánzǐ) 当自警(dāngzìjǐng)
唐刘晏(tángliúyàn) 方七岁(fāngqīsuì) 举神童(jǔshéntóng) 作正字(zuòzhèngzì)
彼虽幼(bǐsuīyòu) 身已仕(shēnyǐshì) 有为者(yǒuwéizhě) 亦若是(yìruòshì)
犬守夜(quǎnshǒuyè) 鸡司晨(jīsīchén) 苟不学(gǒubùxué) 曷为人(héwéirén)
蚕吐丝(cántǔsī) 蜂酿蜜(fēngniàngmì) 人不学(rénbùxué) 不如物(bùrúwù)
幼习业(yòuxíyè) 壮致身(zhuàngzhìshēn) 上匡国(shàngkuāngguó) 下利民(xiàlìmín)
扬名声(yángmíngshēng) 显父母(xiǎnfùmǔ) 光于前(guāngyúqián) 裕于后(yùyúhòu)
人遗子(rényízǐ) 金满赢(jīnmǎnyíng) 我教子(wǒjiàozǐ) 唯一经(wéiyījīng)
勤有功(qínyǒugōng) 戏无益(xìwúyì) 戒之哉(jièzhīzāi) 宜勉力(yímiǎnlì)

三字经英文版

02-12

人之初:At the beginning of life.(英翻中:生命的起初) rn 性本善:Sex is good.(白话文:性是美好的) rn 性相近:Basically, all the sex are same.(英翻中:基本上,所有的性行为是差不多滴) rn 习相远:But it depends on how the way you do it.(英翻中:但还是得依照个人的喜好而为之) rn 苟不教:If you do not practice all the time.(英翻中:若你不随时勤练精进) rn 性乃迁:Sex will leave you.(英翻中:性将远离你的生活) rn 教之道:The way of learning it..(英翻中:学习性的指导原则) rn 贵以专:is very important to make love with only one person..(英翻中:最最重要的法则是做性rn 这档事只能对一个人) rn 昔孟母:Once a great mother, Mrs. Meng.(英翻中:曾经有一个伟大的教母:孟母) rn 择邻处:chose her neighbor to avoid bad sex influence..(英翻中:为孩子选最佳性行为示范的邻居为rn 邻,避免坏的性示范而影响小朋友的身心健康) rn 子不学:If you don t study hard,.(英翻中:再次叮咛,你若再不刻苦勤学....) rn 断机杼:Your Dick will become useless..(英翻中:你的鸡鸡就从此报废掉) rn 窦燕山 :Dou, the Famous.(英翻中:窦先生,名人) rn 有义方 :owned a very effective exciting medicine.(英翻中:他有一帖非常赞的药方) rn 教五子 :All his five son took it.(白话文:生出来的五个男孩全靠这一帖) rn 名俱扬 :and their sexual ability were well-known..(英翻中:而他五个小孩的性能力,北港有名声,下rn 港有出名) rn 养不教 :If your children don t know how to do it,.(英翻中:你的小孩若不知道如何做好性行rn 为....) rn 父之过 :It is all your fault..(英翻中:这所有最过都是你造成的) rn 教不严 :If they had lots of problems with it,.(英翻中:如果你的小孩做这档是有问题....) rn 师之惰 :their teachr must be too lazy to tell them details on sex..(英翻中:那他的老师一定?rn 很懒散,没有?的很彻底) rn 子不学 :You may refuse to study this.(英翻中:你或许会抗拒学习它....) rn 非所宜 :but that is a real mistake.(英翻中:你就犯下真正的错误) rn 幼不学 :If you don t learn it in childhood,.(英翻中:如果不从小学习它....) rn 老何为 :you will lose your ability when aged.(英翻中:若上了年纪你会丧失所有的性能力) rn 玉不琢 :If you don t exercise your dick,.(英翻中:若没有持续操你的小弟弟) rn 不成器 :It won t become hard and strong..(英翻中:它将不会变的坚硬和强壮) rn 人不学 :If you don t learn sex,.(英翻中:如果你没有学习性行为) rn 不知义 :You can by no means enjoy its sweetness.(英翻中:你将无法体会享受其中的甜美) rn  rn  rn rnrn 论坛

没有更多推荐了,返回首页