redis使用redis-cli查看所有的keys及清空所有的数据

redis_home:redis安装路径:

cd %redis_home%/src

./redis-cli -h 127.0.0.1

127.0.0.1:6379> keys *
(empty list or set)
127.0.0.1:6379> keys *
1) "652d085ae54d4a1faca9db57f5a32e57"
2) "a13991c60d13485bb23b31c7abb9712a"
3) "e1796a709c0f4e7093bb0d49a03953ee"
4) "e7d44a40cacc4bca8be7649a545f642d"
5) "bfa16cf345e447f895b91742fee63c3f"
6) "c681aaeeb56b472b99885164702208df"
7) "a47937356b1244e3adb672c210776ecb"
8) "a1b47ee28a6b442d933e7ab838c57367"
9) "8713ff5043414f7cbde68ad5a7810585"
127.0.0.1:6379> keys *
 1) "652d085ae54d4a1faca9db57f5a32e57"
 2) "a13991c60d13485bb23b31c7abb9712a"
 3) "e1796a709c0f4e7093bb0d49a03953ee"
 4) "4a9b87b8259c192493e7fa4eac49b254"
 5) "30a828e412100ae46c1bdf01259438e3"
 6) "e7d44a40cacc4bca8be7649a545f642d"
 7) "bfa16cf345e447f895b91742fee63c3f"
 8) "c299ced6e5e731975468e1355ccf9be1"
 9) "7d963b1ce1ad48946087eb6b80c4f27a"
10) "c681aaeeb56b472b99885164702208df"
11) "a47937356b1244e3adb672c210776ecb"
12) "34ea60fd6f0fb639f3c6304e860a914"
13) "a1b47ee28a6b442d933e7ab838c57367"
14) "8713ff5043414f7cbde68ad5a7810585"
127.0.0.1:6379> flushall 
OK
127.0.0.1:6379> keys *
(empty list or set)

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
  • 广告
  • 抄袭
  • 版权
  • 政治
  • 色情
  • 无意义
  • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试