node.js-路由的初步使用

最后的结果


app.js

router.js


app.js的代码

var http = require('http');
var url = require('url');
var router = require('./router.js');
http.createServer(function (req, res) {
    res.writeHead(200,{'Content-Type':'text/html;charset=utf-8'});
    if(req.url!=="/favicon.ico"){ //防止二次提交
    var pathname = url.parse(req.url).pathname;   //获取网页的路径如http:localhost:3000/login中的/login
    //console.log(pathname);
    pathname = pathname.replace(/\//,'');//替换掉前面的/
    //console.log(pathname);
    router[pathname](req,res);  //调用router.js中的login方法(router[pathname]就等于login)
    res.end(); //页面的结束
    }
}).listen(3000);
console.log('Server running at http://127.0.0.1:3000/'); 

router.js的代码

module.exports={
  login:function(req,res){
    res.write("我是登录方法");
  },
  regist:function(req,res){
    res.write("我是注册方法");
  }
}

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试