python(三)6种排序算法性能比较(冒泡、选择、插入、希尔、快速、归并)

# coding:utf-8

import random
import time

def bubble_sort(alist):
  """冒泡"""
  n = len(alist)
  for j in range(n-1):
    count = 0
    for i in range(0, n-1-j):
      if alist[i] > alist[i+1]:
        alist[i],alist[i+1] = alist[i+1], alist[i]
        count += 1
    if 0 == count:
      return

def select_sort(alist):
  """选择"""
  n = len(alist)
  for j in range(n-1):
    min_index = j
    for i in range(j+1, n):
      if alist[min_index] > alist[i]:
        min_index = i
    alist[j], alist[min_index] = alist[min_index], alist[j]

def insert_sort(alist):
  """插入"""
  n = len(alist)
  for j in range(1, n):
    i = j
    while i > 0:
      if alist[i] < alist[i-1]:
        alist[i], alist[i-1] =
 • 0
  点赞
 • 4
  收藏
  觉得还不错? 一键收藏
 • 1
  评论

“相关推荐”对你有帮助么?

 • 非常没帮助
 • 没帮助
 • 一般
 • 有帮助
 • 非常有帮助
提交
评论 1
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值